11/09/13

הרכב הועדה להערכת איכות ההוראה וקידומה

א.  ות"ת מחליטה לאשר את הצעת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום 8.8.13 בעניין הרכב הועדה להערכת איכות ההוראה כדלקמן:

  1. פרופ' אלישע באב"ד– האוניברסיטה העברית (חינוך) – יו"ר הוועדה
  2. פרופ' יהודית גלעזר– לשעבר סגנית נשיאת האוניברסיטה הפתוחה (מתימטיקה ומדעי המחשב)
  3. 3.      מר יאיר הראל– נציג סטודנטים וחבר מל"ג
  4. פרופ' רבקה ודמני– נציגת מל"ג (חינוך)
  5. פרופ' מיכל בלר– לשעבר מנכ"לית ראמ"ה – נציגת ציבור

ב. הרכב הועדה יובא לאישור המל"ג בישיבתה הקרובה.