23/07/13

הרכב ועדה בודקת לשלב הסמכת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתקשורת למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את ד"ר גלית נמרוד (מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון) כחברת ועדה נוספת בוועדת הבדיקה לשלב הסמכת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתקשורת למסלול העל-היסודי (ז'-י').