09/12/14

הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בהוראת מתמטיקה לביה"ס העל-יסודי

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראת מתמטיקה לביה"ס העל-יסודי.
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' ברכה קרמרסקי – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר-אילן – יו"ר
  • פרופ' אבי ברמן – המחלקה למתמטיקה, הטכניון
  • ד"ר מיכל טבח – ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
  • אפרת שגיא – מרכזת הוועדה