08/08/17

הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בהנדסה אזרחית

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בהנדסה אזרחית.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' רוברט לוי –  הפקולטה למדעי ההנדסה- הנדסת בניין- אוניברסיטת בן גוריון בנגב – יו"ר
  • פרופ' יעקב בלוך – המחלקה להנדסה אזרחית, אוניברסיטת אריאל בשומרון
  • פרופ' רפאל זקס – היחידה להנדסה מבנים וניהול הבנייה- הטכניון מכון טכנולוגי לישראל