03/04/19

הרכב ועדת ביקורת (תוספת לסדר היום)

בהמשך לסקירה שקיבלה ות"ת לעניין הבטחת עצמאותה של ועדת הביקורת, המשותפת למל"ג/ות"ת, בביצוע הביקורת של פעילות התאגיד באופן שעל יו"ר הועדה להיות נציג ציבור ולא נציג של גוף אשר לו רלוונטיות לעבודת ות"ת/מל"ג, מאחר והוראה זו אף תואמת את תזכיר חוק התאגידים הציבוריים תשע"ג 2013, חוק החברות תשנ"ט 1999 (סעיף 115(ד)) וחוקים נוספים של תאגידים סטטוטורים, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת הביקורת כך שרוב חבריה יהיו נציגי ציבור וממליצה כי מל"ג תבחן אפשרות למנות חבר נוסף לועדת הביקורת אשר הינו נציג ציבור וכאשר יסיים את תפקידו אחד מחברי ועדת הביקורת שאיננו נציג ציבור, החבר החדש שימונה תחתיו יהיה נציג ציבור.