03/04/19

הרכב ועדת ביקורת (תוספת לסדר היום)

בהתאם להחלטה תשע"ט/71, יו"ר ועדת הביקורת הנוכחי, ד"ר סאמר חאג' יחיא, אשר איננו נציג ציבור, יסיים את תפקידו כיו"ר ובמקומו ימונה כיו"ר מר שמעון יצחקי המכהן כנציג ציבור בות"ת.
לאחר חילופין אלה, הרכב ועדת הביקורת הינו כדלקמן:
מר שמעון יצחקי – יו"ר הועדה (בכפוף לאישור מל"ג).
ד"ר סאמר חאג' יחיא – חבר.
פרופ' אישי טלמון – חבר
ד"ר רבקה ודמני – חברה
*מל"ג תמנה חבר מל"ג נציג ציבור כחבר וועדה נוסף.