12/11/13

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכניות להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית ואישור תקנון הוועדה – החלטת מועצה מיום 12.11.2013

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה לאשר את עדכון הרכב ועדת ההיגוי הקבועה, המשותפת לות"ת ולמל"ג, להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית.   ההחלטה כפופה לאישור ות"ת.  להלן הרכב הוועדה המעודכן:

 • פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר הוועדה
 • סיו"ר מל"ג, מכח תפקידה
 • מנכ"ל מל"ג/ות"ת, מכח תפקידו
 • פרופ' מלכה רפפופרט-חובב, חברת ות"ת
 • פרופ' יונינה אלדר, חברת מל"ג
 • מר ישי פרנקל, חבר ות"ת
 • פרופ' ליאת רבין-קישון, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' אסף מידני, המכללה האקדמית ת"א-יפו
 • ד"ר דב מיימון
 • מר רביד עומסי – מרכז הוועדה

תפקידי הועדה הם:

א. בחינה ומעקב שוטף על מצב הנגישות של האוכלוסייה החרדית, להשכלה הגבוהה.

ב. לדון ולהמליץ למל"ג ולות"ת בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית.

ג. לבחון וללוות באופן שוטף, את כלל התוכניות והפעילויות של מל"ג וות"ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.

ד. ללוות את התפתחות המח"רים והפלטפורמות, ולהתמודד עם קשיים שיעלו בתהליכי ההקמה וההתפתחות ובכלל זה:

 1. להמליץ על הדרישות מהמוסדות להקמת המח"רים, ועל הליך בחירת המוסדות להקמתם.
 2. לבחון את ההצעות שיתקבלו ולהמליץ על המוסדות שיקימו את המח"רים.
 3. להמליץ על תוכנית התפתחות לכל אחד מהמח"רים, בהתאם לכלל השיקולים.
 4. לפעול להעברת האחריות על הפלטפורמות למוסדות אקדמיים, בפרט למוסדות הנמצאים בקרבה גאוגרפית.
 5. להמליץ על מנגנוני הבטחת איכות התוכניות האקדמיות במסגרות החרדיות ובפלטפורמות.

ה. ללוות את תוכניות המלגות וההלוואות של ות"ת לאוכלוסייה החרדית.

ו. ללוות את תוכנית הבטחת האיכות במסגרות החרדיות ובפלטפורמות.

ז. לעצב ולהמליץ על יוזמות שונות על מנת להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.
הועדה תגיש המלצותיה למל"ג ולות"ת בנושאים שפורטו לעיל.
תקנון הועדה מצורף כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

הנספח להלן הינו חלק אינטגרלי של החלטה המל"ג דלעיל.

 

תקנון ועדת ההיגוי המשותפת למל"ג וות"ת לתוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

 1. כללי
  1. לצורך קידום תוכנית למגזר החרדי הוקם בפברואר 2011 במל"ג/ות"ת צוות מקצועי לבחינת הנושא, בראשות יו"ר ות"ת, פרופ' מנואל טרכטנברג. הצוות בחן את החסמים המונעים מהאוכלוסייה החרדית להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה. לאור מגוון הנתונים והמידע שנאסף, גובשה תוכנית הפעולה ואופיין של המסגרות החדשות. בשלב זה עוצבו מאפייניהן לפרטים ונבנה עבורן מודל תקצוב מתאים.
  2. התוכנית מתבססת על עקרון הנגשת הלימודים האקדמיים לסטודנטים חרדים החפצים בכך, תוך כיבוד אורח חייהם ומתן מענה הולם לצרכיהם המיוחדים, אך תוך מציאת דרך המלך בין הפרדה לשילוב.
  3. לאחר גיבוש המודל ואישורו במל"ג ובות"ת, הופץ למוסדות להשכלה גבוהה 'קול קורא' המזמין אותם להגיש הצעות להקמת מח"רים.
  4. בהחלטת ות"ת מה-7/3/2012, ועל מנת לקדם את הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, הוקמה ועדת היגוי קבועה משותפת למל"ג וות"ת לנושא. הוועדה מלווה את הניהול השוטף של התוכנית ומתמודדת עם סוגיות עקרוניות שעולות מעת לעת. המלצות ועדת ההיגוי מובאות לאישור בפני ות"ת ומל"ג.
 2. מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי
  1. בחינה ומעקב שוטף על מצב הנגישות של האוכלוסיה החרדית להשכלה הגבוהה.
  2. לדון ולהמליץ למל"ג ולות"ת בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית.
  3. לבחון וללוות באופן שוטף את כלל התוכניות והפעילויות של מל"ג וות"ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.
  4. ללוות את התפתחות המח"רים והפלטפורמות, ולהתמודד עם קשיים שיעלו בתהליכי ההקמה וההתפתחות ובכלל זה:
   1. להמליץ על הדרישות מהמוסדות להקמת המח"רים, ועל הליך בחירת המוסדות להקמתם.
   2. לבחון את ההצעות שיתקבלו ולהמליץ על המוסדות שיקימו את המח"רים.
   3. להמליץ על תוכנית התפתחות לכל אחד מהמח"רים, בהתאם לכלל השיקולים.
   4. לפעול להעברת האחריות על הפלטפורמות למוסדות אקדמיים, בפרט למוסדות בקרבה גאוגרפית.
   5. להמליץ על מנגנוני הבטחת איכות התוכניות האקדמיות במסגרות החרדיות ובפלטפורמות.

    2.5 ללוות את תוכניות המלגות וההלוואות של ות"ת לאוכלוסייה החרדית.
    2.6 ללוות את תוכנית הבטחת האיכות במסגרות החרדיות ובפלטפורמות.
    2.7 לעצב ולהמליץ על יוזמות שונות על מנת להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.

 3. הרכב וועדת ההיגוי
  3.1 ועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה ומנציגי ציבור הבקיאים בנושא. הוועדה תמנה לא פחות מחמישה חברים ובתוכם לפחות חבר מל"ג וחבר ות"ת אחד.
  3.2 ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי מנהל פרויקט המח"רים ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב בות"ת. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מינהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.
  3.3 חברי ועדת ההיגוי ימונו בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת.
  3.4 יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של עד 3 (שלוש) שנים עם אפשרות הארכה לעד 3 (שלוש) שנים נוספות בלבד.
  3.5 כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).
  3.6 החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.
 4. ישיבות וועדת ההיגוי
  1. וועדת ההיגוי תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.
  2. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
  3. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
  4. חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
  5. קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות שלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת או מל"ג את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
  6. החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
  7. במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:
   4.7.1 הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.
   4.7.2 לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
  8. החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
  9. בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
  10. כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.
 5. מניעת חשש לניגוד עניינים
  5.1 חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
  5.2 בסעיף זה –
  5.2.1 "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
  5.2.2 "קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

  5.3 חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:
  5.3.1 חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב; 5.3.2 נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור, יו"ר מועצה אקדמית עליונה;
  5.3.3 דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
  5.3.4 בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
  5.3.5 בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.

  5.4 חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

 6. שמירה על סודיות
  1. חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.