13/06/18

הרכב ועדת ההיגוי למלגות לדוקטורנטים מתחום מדעי הרוח ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל

ביום 13.6.18 דנה ות"ת בהרכב ועדת ההיגוי למלגות לדוקטורנטים מתחום מדעי הרוח ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל.

ות"ת מחליטה למנות  את החברים הבאים כחברי ועדת ההיגוי לתכנית המלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים מתחום מדעי הרוח :

פרופ' חביבה פדיה, יהדות, חברת מל"ג-  יו"ר הועדה.

פרופ' דוד פישלוב, ספרות, האוניברסיטה העברית – חבר

פרופ' עופרה גולדשטיין גדעוני, מזרח אסיה, אוניברסיטת תל-אביב – חבר

פרופ' אבי פאוסט, היסטוריה, אוניברסיטת בר-אילן – חבר

פרופ' שמואל סמילנסקי, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה – חבר

פרופ' עופר מרדר, ארכיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון – חבר

חברי הועדה יתמנו לתקופה של 3 שנים עם אפשרות להארכה לתקופה של 3 שנים נוספות.

ות"ת מאשרת את תקנון הועדה המצ"ב להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה. (ראה תוספת להחלטה תשע"ח/134).