14/08/19

הרכב ועדת השיפוט הבינלאומית לתמיכה תוספתית במרכזי המחקר במדעי הנתונים על בסיס קול קורא תחרותי

בישיבתה ביום 14.8.19 דנה ות"ת הרכב ועדת השיפוט הבינלאומית לתמיכה תוספתית במרכזי המחקר במדעי הנתונים על בסיס קול קורא תחרותי, בהמשך להחלטת ות"ת מיום 10.7.2019 בדבר תכנית תחרותית לתמיכה תוספתית למרכזי המחקר במדעי הנתונים אשר יעמדו בתנאי הסף של התכנית במסלול המואץ, ולשם שיפוט ההצעות שיוגשו במסלול התחרותי ומתן המלצה לות"ת על הזוכים, מחליטה ות"ת על הקמת ועדת שיפוט בינלאומית כדלקמן:

פרופ' יורם זינגר, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת פרינסטון (יו"ר הועדה)

פרופ' עמנואל ז'אן קאנדס, המחלקה למתמטיקה והמחלקה לסטטיסטיקה, אוניברסיטת סטנפורד

פרופ' סטפן מאלה, המחלקה למדעי המחשב, קולג' דה פראנס ואקול נורמל סופריור

 

מטרות ותפקידי ועדת השיפוט להקצאת תמיכה תוספתית על בסיס תחרותי:

א.    לבחון את ההצעות שיוגשו, ועל פי ניקוד הקריטריונים ודירוג ההצעות ולהמליץ לות"ת על חלוקת התקציבים בין הזוכים.

ב.    לקבל דיווח על ביצועי המרכזים לאחר שנתיים ולאחר ארבע שנות פעילות, ולהמליץ לות"ת על המשך הקצאות בהתאם.

ג.     לכתוב ולהגיש לות"ת, בתום 4 שנות פעילות, דו"ח מסכם הכולל המלצות להמשך הקצאות בהתאם להישגים וליכולת.

 

ריכוז עבודת ועדת השיפוט הנ"ל ייעשה על ידי צוות מחקר ואסטרטגיה באגף אסטרטגיה ובין לאומיות במל"ג/ות"ת. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.