03/04/19

הרכב ועדת שיפוט ומעקב לתכנית ות"ת להקמה/ביסוס של מרכזי מחקר במדעי הנתונים

כחלק מהתכנית הרב שנתית להשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב החליטה ות"ת, בישיבתה ביום 16.5.2018, על הקמת ועדת היגוי מייעצת לנושא מדעי הנתונים, אשר תפקידה ניסוח והמלצה על תכנית לפיתוח התחום במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, וסיוע בהובלת יישומה. בהתאם להמלצות ועדת ההיגוי, אישרה ות"ת ביום 28.11.2018, תכנית ארבע-שנתית, הכוללת שישה אפיקי פעולה, כדלהלן:

1. תמיכה בהקמה/ביסוס של מרכזי גג למחקר באוניברסיטאות שיעמדו בתנאי הסף ("מסלול מואץ"), וכן הקצאה של תמיכה תוספתית על בסיס תחרותי;

2. הקמת מערך לסנכרון פעילות מרכזי המחקר המוסדיים ולמינוף שת"פ בינ"ל, ועם התעשייה וגורמי ציבור;

3. תכנית למימון מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורטים בתחום מדעי הנתונים;
4. תכנית למימון מחקרים במדעי הנתונים בקרן הלאומית למדע בשת"פ עם מפ"את/צה"ל;
5. תכנית למימון מחקרים במדעי הנתונים בקרן הלאומית למדע בשת"פ עם המגזר הציבורי, ובמימון משותף של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי;
6. תמיכה בתשתית ענן להוראה ולמחקר באוניברסיטאות, במימון משותף של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

במסגרת אפיק הפעולה הראשון, החליטה ות"ת על הקמת ועדת שיפוט ומעקב להקצאת התמיכות ע"פ עמידה בתנאי סף ("מסלול מואץ"), אשר תורכב, בין היתר, ממומחים/ות מתחומים שונים במדעי הנתונים בישראל, כאשר בראש הועדה יעמוד/תעמוד חוקר/ת בכיר/ה בתחום מחו"ל.

בישיבתה ביום 3.4.19 דנה ות"ת בהרכב ועדת השיפוט לתוכנית ות"ת להקמה/ביסוס של מרכזי מחקר במדעי הנתונים והחליטה כדלקמן:
1. לאשר את הרכב ועדת השיפוט והמעקב למרכזי גג למחקר במדעי הנתונים באוניברסיטאות המחקר:
א. פרופ' יורם זינגר, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת פרינסטון (יו"ר הועדה)
ב. פרופ' יואב בנימיני, החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים, אוניברסיטת תל-אביב
ג. פרופ' דפנה ויינשל, ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית
ד. פרופ' גל צ'צ'יק, המרכז לחקר המח, אוניברסיטת בר-אילן
ה. פרופ' ליאור רוקח, המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, אוניברסיטת בן-גוריון
ו. פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת

2. לאשר את מטרות ותפקידי ועדת השיפוט והמעקב כדלקמן:
א. לבחון את ההצעות שיוגשו לתמיכה, ועל פי עמידה בתנאי סף לאשר את הענקת התקציבים.
ב. לעקוב אחר ביצועי המרכזים לאחר שנתיים ולאחר שלוש שנות פעילות, ולהמליץ לות"ת על המשך הקצאות בהתאם.
ג. לכתוב ולהגיש לות"ת, בתום 4 שנות פעילות, דו"ח מסכם הכולל המלצות להמשך הקצאות בהתאם להישגים וליכולת.

*המינוי כפוף לחתימת החברים על הסדר מניעת ניגוד עניינים וסודיות.