15/11/16

הרכב ועדת שיפוט לבחינת פרויקטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית בעקבות קול קורא לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 1.7.2015 בה נקבע, בין היתר, כי יוקצה תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, ובהמשך להחלטת ות"ת בנושא מיום 13.11.2016, החליטה המל"ג בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) כלהלן:

  1. להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת הפרויקטים הרוחביים שיוגשו על-ידי המוסדות, כמענה לקול הקורא לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה. ועדת השיפוט תמליץ למל"ג ולות"ת על הזוכים.
  2. לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן, בכפוף להוספת חבר/ה מתחום מדעי הרוח ממוסד בפריפריה*:
  • פרופ' יונינה אלדר – הנדסת חשמל, הטכניון, חברת האקדמיה הישראלית הצעירה (למדעים) – יו"ר הוועדה
  • פרופ' רות ארנון – ביולוגיה, מכון ויצמן למדע, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים לשעבר
  • פרופ' אהוד גזית – ננו-ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' אבנר דה-שליט – מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, דיקן הפקולטה למדעי החברה לשעבר
  • פרופ' יעל דולב השילוני – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המכללה האקדמית ת"א-יפו
  • פרופ' יוסי שיין – ראש החוג למדע המדינה והתוכנית ללימודי דיפלומטיה ע"ש אבא אבן, אוניברסיטת תל-אביב; חבר ות"ת
  • גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה
  1. תקנון הוועדה יובא בפני מל"ג/ות"ת לאישורן בישיבה הבאה.

* שם החבר/ה ישלח אל חברי המל"ג לאישורם באמצעות המייל.