13/11/16

הרכב ועדת שיפוט לבחינת פרויקטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית בעקבות קול קורא לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 1.7.2015 בה נקבע, בין היתר, כי יוקצה תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, מחליטה ות"ת בישיבתה ביום 9.11.16 להמליץ למל"ג לקבל את ההחלטה הבאה:

 

  1. להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת הפרויקטים הרוחביים שיוגשו על-ידי המוסדות, כמענה לקול הקורא לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה. ועדת השיפוט תמליץ למל"ג ולות"ת על הזוכים.

 

  1. לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:

פרופ' יונינה אלדר – הנדסת חשמל, הטכניון, חברת האקדמיה הישראלית הצעירה (למדעים) – יו"ר הוועדה.

פרופ' רות ארנון – ביולוגיה, מכון ויצמן למדע, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים לשעבר.

פרופ' אהוד גזית – ננו-ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.

פרופ' אבנר דה-שליט – מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, דיקן הפקולטה למדעי החברה לשעבר.

פרופ' יעל דולב השילוני – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המכללה האקדמית תל-אביב-יפו.

פרופ' יוסי שיין – חבר ות"ת וראש החוג למדע המדינה והתכנית ללימודי דיפלומטיה ע"ש אבא אבן,

אוניברסיטת תל-אביב.

גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.

  1. תקנון הוועדה יובא לאישור המל"ג והות"ת בישיבתה הבאה.