06/01/16

הרכב ותפקידי ועדת הדוחות הכספיים, תקציב והשקעות של מינהל התאגיד

 

  1. בהמשך להחלטת ות"ת תש"ע/73 מיום 2.6.10, בענין הרכב ותפקידי ועדת הדוחות הכספיים, תקציב והשקעות של מינהל התאגיד, מחליטה ות"ת למנות כחברי ועדת ההשקעות את:

מר ישי פרנקל  – חבר ות"ת- יו"ר הוועדה – (מכוח תפקידו)

מנכ"ל מל"ג/ות"ת

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

ממונה תחום מינהל וכספים

מנהלת כספים בכירה- מרכזת הוועדה

2. תפקידיו של צוות הדוחות הכספיים, התקציב וההשקעות של מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת הינם:

א.    לדון ולאשר את הגשת התקציב השנתי של מינהל התאגיד טרם הגשתו לאישור  ות"ת.

ב.    לדון ולאשר את הגשת הדוח הכספי של התאגיד טרם הגשתו לאישור  ות"ת.

ג.     לפקח ולקבל החלטות בנושא השקעות מינהל התאגיד, ובכלל זה על ניהול תיקי ההשקעות של התאגיד בבתי ההשקעות וזאת גם באמצעות יעוץ ומעקב של יועץ השקעות חיצוני, ובכלל זה קבלת החלטות על מדיניות השקעה של כספי מינהל התאגיד, שינויים נדרשים מעת לעת, החלפת בית השקעות, פתיחת חשבונות בנק, העברת כספים בין חשבונות בנק וכו'. מידע על ההשקעות מדווח לות"ת מדי שנה במסגרת הדיון על אישור הדו"ח הכספי של מינהל התאגיד.