26/12/17

הרכב ותקנון ועדת ההיגוי לנושא בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.3.2016, דנה המועצה להשכלה גבוהה במיסוד ועדות ופורומים, תהליכי עבודה ורשימות תפוצה בנושא הבינלאומיות בהשלכה גבוהה, ובמסגרת המהלכים של מל"ג וות"ת לקידום בינלאומיות בתוכנית הרב-שנתית והחליטה כלהלן.

1. להקים ועדת היגוי קבועה מייעצת משותפת למל"ג ולת"ת לנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה, כאשר התפקידים העיקריים של הועדה הם:

א.         ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות ויעדים קונקרטיים, ובפיתוח יוזמות ותוכניות לשם קידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה.

ב.         מינוי תתי וועדות מקצועיות אשר יוקמו לצורך ביצוע תהליכי שיפוט ובחירת הזוכים של קולות קוראים לקידום בינלאומיות, ככל שיהיו.

ג.          מעקב, בקרה והערכה של התוכניות לקידום בינלאומיות.

2. לאשר את הרכב ועדת ההיגוי כלהלן:

א.         פרופ' אמריטוס ארנון בנטור, הטכניון (יו"ר הועדה)

ב.         פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת

ג.          פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג

ד.         פרופ' יוסי שיין, חבר ות"ת

ה.         פרופ' אלי פולק, חבר מל"ג

ו.          פרופ' עפרה ענבר, בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

ז.          פרופ' שירה הנטמן, המכללה האקדמית תל חי

ח.         פרופ' אריה רייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

ט.         פרופ' אבי שגיא-שוורץ, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה

י.          ד"ר אלס ורבקל, בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

י"א.      מר' שלמה פשקוס, רכז תחום מו"פ והשכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר

גב' אמה אפטרמן, ממונה תחום אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ באגף אסטרטגיה ובינלאומיות תרכז את הוועדה.

3. לאשר את תקנון ועדת ההיגוי המצורף כנספח להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

4. חברי מל"ג ציינו כי הבינלאומיות היא נושא רחב הנוגע במערכת ההשכלה הגבוהה בהיבטים רבים, בין היתר בחוויית הסטודנט המקומי. לאור האמור, החליטה המל"ג כי ישתתף בוועדה גם נציג אחד מטעם התאחדות הסטודנטים.