25/04/18

הרכב ותקנון ועדת שיפוט לבחינת ובחירת ההצעות שהוגשו כתגובה לקול הקורא של ות"ת בנושא הקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים

בישיבתה ביום 25.4.18 דנה ות"ת במסמך מס' 4260 הרכב ותקנון ועדת שיפוט לבחינת ובחירת ההצעות שהוגשו כתגובה לקול הקורא של ות"ת בנושא הקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים.

בהמשך למדיניות מל"ג\ות"ת ליישום המלצות מפת הדרכים וקידום הקמת תשתיות מחקר כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית אישרה ות"ת בישיבתה מתאריך 22.11.17 ופרסום קול קורא לאוניברסיטאות המחקר עבור השתתפות במימון הקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים מחליטה ות"ת כדקלמן:

1. ות"ת מחליטה למנות ועדת שיפוט לצורך בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה כמענה לקול הקורא.

להלן  הרכב ועדת השיפוט כלהלן:

פרופ' אהרן צ'חנובר, הטכניון, יו"ר הועדה.

פרופ' מונא מארון אוניברסיטת חיפה, חברת ות"ת

פרופ' אלון הרמלין, מכון ויצמן

פרופ' יובל שקד, הטכניון

פרופ' ארי אלסון, מכון ויצמן

את הוועדה ירכז הצוות המקצועי באגף תקצוב של ות"ת.

 

יצוין כי בקול הקורא נקבע ניקוד במשקל 20% עבור ניהול ויישום מתוכנן בשלב ההקמה והתפעול של התשתית. כיוון שמדובר בפן תפעולי-פיננסי, תוכל הועדה להתייעץ בנושא זה עם הצוות המקצועי בטרם מתן הניקוד על ידה.

 

2. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת ההיגוי