16/05/18

הרכב ותקנון ועדת שיפוט לבחינת ובחירת ההצעות שיוגשו במסגרת התוכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת ("מודל הצמיחה")

ביום 16.5.18 דנה ות"ת ב- הרכב ותקנון ועדת שיפוט לבחינת ובחירת ההצעות שיוגשו במסגרת התוכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת ("מודל הצמיחה").

 

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 21.02.2018 ומיום 25.04.2018 לפיה אישרה ות"ת את התכנית לסיוע בצמיחת המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת אשר נושא הבינלאומיות נמצא בתחילת דרכו ולמוסדות והמתמקדים בהיבטים מסוימים של בינלאומיות (להלן "מודל הצמיחה"), מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת ובחירת ההצעות שיוגשו ע"י המוסדות המבקשים לקבל תקצוב ות"ת במסגרת מודל הצמיחה.

 

  1. לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת (יו"ר הוועדה)

פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר מל"ג

פרופ' ארנון בנטור, הטכניון (ראש ועדת ההיגוי של מל"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות)

פרופ' שירה הנטמן, מכללת תל חי

ד"ר אלס ורבקל, מכללת בצלאל

ממונה אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ באגף אסטרטגיה ובינלאומיות תרכז את הוועדה.

 

  1. חברי ועדת השיפוט יתמנו באופן חד פעמי לצורך תהליך בחירת ההצעות הזוכות מבין אלה שהוגשו במסגרת התכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה הגבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת ולכל היותר לשלוש שנים.

 

  1. לאשר את תקנון ועדת השיפוט המצורף להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.