29/01/20

הרכב צוות המעקב ללימודים מחוץ לקמפוס של הקריה האקדמית אונו המתקיימים בירושלים – מסמך מס' 4654

בישיבתה ביום 29.1.20 דנה ות"ת בעדכון הרכב צוות המעקב ללימודים מחוץ לקמפוס של הקריה האקדמית אונו בירושלים  כך שד"ר רבקה ודמני תחליף את פרופ' יוסי שיין שסיים את כהונתו כחבר ות"ת. להלן הרכב הצוות המעודכן:

פרופ' אידו פרלמן, סיו"ר מל"ג

פרופ' אביבה חלמיש, חברת מל"ג

פרופ' מונא מרון, חברת ות"ת

ד"ר רבקה ודמני, חברת מל"ג וות"ת

גב' עדי משניות, חברת מל"ג

גב' מוניקה שמילוביץ' אופנר ממונה תחום מדעי החברה, מרכזת הצוות

 

כאמור בהחלטת המל"ג מיום  18.6.2019 בעניין המשך פעילות הקריה האקדמית אונו בירושלים, הצוות יבחן את פתיחת הרישום לשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב בהתאם לקריטריונים המפורטים בדוח המסכם של צוות המעקב.