18/11/11

המלצת הרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים לתת הרשאה למספר מכללות אקדמיות להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי – החלטת מועצה מיום 8.11.2011

  • המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 8.11.2011 בהמלצת הרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים (מסמך מס' 6685 מיום 26.10.2011) לתת הרשאה למספר מכללות אקדמיות להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי.
  • המלצות הרכב יושבי הראש והחלטת המועצה, כאמור, מתבססות על החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 19.4.2005 בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייחודיים למתן הרשאה למכללות אקדמיות להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי.
  • המועצה להשכלה גבוהה מודה להרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים ולרכז הוועדות העליונות על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
  • המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות הרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, כפי שפורטו במסמך מס' 6685, ומחליטה לאורן כדלקמן:

ד.1.    לתת למרכז הבינתחומי הרצליה הרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים: משפטים, מנהל עסקים, ממשל, כפוף לתנאים שיפורטו להלן.

ד.2.    לתת למסלול האקדמי של המכללה למנהל הרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן

עצמאי בתחומים: משפטים, מנהל עסקים, כלכלה, כפוף לתנאים שיפורטו להלן.

ד.3.    לתת למכללה האקדמית נתניה הרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים: משפטים, מנהל עסקים, כפוף לתנאים שיפורטו להלן.

ד.4.    לתת למרכז אוניברסיטאי אריאל בשומרון הרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים: הנדסת אלקטרוניקה, פיסיקה, כפוף לתנאים שיפורטו להלן.

ד.5.    לתת למכון טכנולוגי חולון הרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים: הנדסת חשמל, מתמטיקה שימושית, כפוף לתנאים שיפורטו להלן.

  • המועצה להשכלה גבוהה מבקשת כי מוסדות אלה, שקיבלו את ההרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים שפורטו, יעבירו להרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, בכל תום שנה אקדמית, במהלך תקופה של 3 שנים לאחר מתן ההרשאה, את התיקים של חברי הסגל שקודמו לדרגות פרופסור-חבר במהלך אותה תקופה מכח ההרשאה וכן את התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור (וועדות מינויים מכללתיות, וועדות מקצועיות, הרכבי וועדות מקצועיות, קריטריונים לקידום, משאלי חוץ בישראל ובחו"ל, דוגמת מכתב משאל, דו"ח וועדה מקצועית וכיו"ב). באמצעות חומר זה יקיים הרכב יושבי הראש מעקב אחר תהליך מינוי הפרופסורים-החברים החדשים באופן עצמאי ע"י המוסדות הנ"ל.
  • כמו כן, מבקשת המועצה להשכלה גבוהה ממוסדות אלה, להעביר להרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, בכל תום שנה אקדמית, במהלך תקופה של 3 שנים לאחר מתן ההרשאה, רשימות של מערך חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגות פרופסור מן-המנין ופרופסור-חבר בכל התחומים לגביהם ניתנה ההרשאה למוסדות להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי. נתונים מעודכנים אלה יאפשרו להרכב יושבי הראש לוודא, מדי שנה, שלא חל שינוי (לרעה) במצבת הפרופסורים בתחומים השונים במוסד לגביהם ניתנה ההרשאה, באופן כזה שהיה עלול לחייב את מל"ג להחליט מחדש על סטטוס ההרשאה.
  • ההרשאה הניתנת ע"י המל"ג למוסדות אלו להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי מותנית בהמשך עמידתם באמות המידה שנקבעו לצורך זה בהחלטת המל"ג מיום 19.4.2005.
  • כמו כן, מדגישה המועצה להשכלה גבוהה כי ההרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי מותנית גם בכך שהמוסדות הללו ימשיכו לפעול בהליכים הפנימיים שלהם להגשת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור, על פי הכללים, הנהלים וההנחיות של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, ובמיוחד דברים אמורים בהקמת וועדות מקצועיות לבחינת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור, אשר תהיינה מבוססות תמיד על רוב של פרופסורים מחוץ למוסד (מאוניברסיטה או מכללה אקדמית מוכרת).
  • המועצה להשכלה גבוהה מבקשת כי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג תשבצנה באופן פורמלי בתקנון שלהן למינוי פרופסורים במכללות האקדמיות את הסעיף העוסק בהקמת וועדות מקצועיות לבחינת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור, אשר תהיינה מבוססות על רוב של פרופסורים מחוץ למוסד (מאוניברסיטה או מכללה אקדמית מוכרת) כאשר היו"ר יהיה תמיד פרופסור מחוץ למוסד.