28/10/14

הרשאה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי (הארכת הרשאה בתחומים קיימים + הרשאה בתחומים חדשים)

 

א.         המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך28.10.2014   בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית לענין הארכת ההרשאה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים (משפטים, מינהל עסקים, ממשל)  ומתן הרשאה למוסד להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים חדשים (מדעי המחשב, פסיכולוגיה, כלכלה).

ב.         החלטת המל"ג שתפורט להלן, נשענת על החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 19.4.2005  בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייחודיים למתן הרשאה למכללות אקדמיות להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי ועל דיווחיבקשת המוסד במרכיבי ההרשאה, ותקינותם.

ג.          המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להאריך למרכז הבינתחומי הרצליה את ההרשאה שניתנה בנובמבר 2011  להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים משפטים, מינהל עסקים, וממשל לתקופה של חמש שנים נוספות (עד ספטמבר 2019,   כפוף לתנאים שיפורטו להלן, וכן ולתת למוסד הרשאה להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים חדשים-  מדעי המחשב, פסיכולוגיה, כלכלה, לתקופה של שלוש שנים, עד ספטמבר 2017..

ד.         בתחומים ה"ותיקים" בהם הוארכה ההרשאה, יעביר המרכז הבינתחומי לוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, במהלך התקופה של 5 שנים, בכל תום שנה אקדמית, את:

  1. רשימת חברי הסגל שקודמו לדרגות פרופסור-חבר במהלך אותה תקופה מכח ההרשאה וכן את התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור, אם שונו או עודכנו במהלך השנה. באמצעות חומר זה תקיים ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מעקב אחר תהליך מינוי הפרופסורים-החברים החדשים באופן עצמאי ע"י המוסד הנ"ל.
  2. רשימות של מערך חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגות פרופסור מן-המנין ופרופסור- חבר כולל היקף העסקתם במוסד בכל התחומים לגביהם ניתנה ההרשאה למוסד להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי. נתונים מעודכנים אלה יאפשרו לוועדת המשנה לוודא, מדי שנה, שלא חל שינוי (לרעה) במצבת הפרופסורים בתחומים השונים במוסד לגביהם ניתנה ההרשאה,  באופן שעלול לחייב את מל"ג להחליט מחדש על סטטוס ההרשאה.

בתחומים ה"חדשים" בהם ניתנת בזאת הרשאה לראשונה, יעביר המרכז הבינתחומי לוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, במהלך התקופה של 3  שנים, בכל תום שנה אקדמית, את:

א.         התיקים של חברי הסגל שקודמו לדרגות פרופסור-חבר במהלך אותה תקופה מכח ההרשאה וכן את התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור (ועדות מינויים מכללתיות, וועדות מקצועיות, הרכבי וועדות מקצועיות, קריטריונים לקידום, משאלי חוץ בישראל ובחו"ל, דוגמת מכתב משאל, דו"ח וועדה מקצועית וכיו"ב).   באמצעות חומר זה תקיים ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מעקב אחר תהליך מינוי הפרופסורים-החברים החדשים באופן עצמאי ע"י המוסד הנ"ל.

ב.         הרשימות של מערך חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגות פרופסור מן-המנין ופרופסור-חבר כולל היקף העסקתם במוסד בכל התחומים לגביהם ניתנה הרשאה למוסד להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי. נתונים מעודכנים אלה יאפשרו לועדת המשנה לוודא, מדי שנה, שלא חל שינוי (לרעה)  במצבת הפרופסורים בתחומים השונים במוסד לגביהם ניתנה ההרשאה, באופן שעלול לחייב את מל"ג להחליט מחדש על סטטוס ההרשאה.

ה.         ההרשאה הניתנת ע"י המל"ג למרכז הבינתחומי להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים הספציפיים שפורטו (הארכת ההרשאה בתחומים הותיקים ומתן ההרשאה בתחומים החדשים),  מותנית בהמשך עמידתו באמות המידה שנקבעו לצורך זה בהחלטת המל"ג מיום 19.4.2005  ובהחלטה זו.

ו.          כמו כן, מדגישה המל"ג כי ההרשאה להעניק דרגת פרופסור-חבר באופן עצמאי מותנית גם בכך שהמרכז הבינתחומי הרצליה ימשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלו להגשת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור, על פי תקנון המל"ג מיום 8.7.2014  בדבר מינוי פרופסורים במוסדות להם אין אישור להעניק עצמאית דרגות פרופסור באופן מלא, ובמיוחד דברים אמורים בהקמת וועדות מקצועיות לבחינת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור, אשר תהיינה מבוססות תמיד על רוב של פרופסורים מחוץ למוסד (ממוסד להשכלה גבוהה מוכר)  כאשר היו"ר יהיה תמיד פרופסור מחוץ למוסד.

ז.          חידוש ההרשאה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתום התקופה של 3  השנים לתחומים החדשים, ובתום התקופה של 5  השנים לתחומים הותיקים, מותנה בהחלטה של המל"ג לאור עמידת המוסד בתנאי ההרשאה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, לשביעות רצונה.