06/01/16

השלמת דיון והחלטה בנושא דו"ח הביקורת על האוניברסיטה העברית

 

 1. בשנים 2014-2015 בוצעה בדיקת עומק לגבי האיתנות הפיננסית והתנהלות האוניברסיטה העברית. הבדיקה נעשתה באמצעות רו"ח מטעם ות"ת, רו"ח דורון פרלשטיין ממשרד שמידט בן צבי. טיוטת הדו"ח הועברה להתייחסות האוניברסיטה העברית, וביום 16.12.2015 דנה ות"ת בדו"ח הכולל את תגובת המוסד.
 2. ות"ת מציינת כי היא רואה בחומרה רבה את התנהלות האוניברסיטה העברית כפי שעולה מדו״ח הביקורת שהוצג בפניה, ובפרט את אופן הדיווח התקציבי והכספי של האוניברסיטה לות"ת. כמו-כן רואה ות"ת בדאגה את מצבה הפיננסי של האוניברסיטה העברית המחייב את המוסדות המנהלים לפעול לגיבוש מתווה פעולה לצורך הבראתה.
 3. על הועד המנהל של האוניברסיטה לקיים דיון בנושא ממצאי הדו״ח בהקדם, ולהעביר לות"ת את הצעתו לתיקון הליקויים במתווה ברור, ישים ומהיר עד לתאריך 1.4.2016.
 4. ות"ת רושמת לפניה כי במהלך תקופת הביקורת הוחלפו שני בעלי תפקידים מרכזיים בנושא הכספי במוסד: סמנכ"ל כספים וראש אגף תקציבים.
 5. ות"ת מציינת את חשיבות רענון והחלפת רו"ח המבקרים של הדו״חות הכספיים של כל מוסד מעת לעת, והתקשרות עמם לתקופה מוגבלת, וקוראת לאוניברסיטה להחליף את רוה"ח המבקרים שמשמשים בתפקידם זה שנים רבות.
 6. שינוי בנהלי הדיווח: כל דיווח תקציבי וכספי מהאוניברסיטה לות"ת יהיה חתום בידי מנכ"לית האוניברסיטה וסמנכ"ל הכספים שלה, ויכלול הצהרה אישית על נאותות הדיווח.
 7. יובהר לאוניברסיטה כי אם יתגלו מעתה הפרות נוספות מההוראות והחוקים החלים על המוסדות להשכלה גבוהה, או מהחלטות, הוראות והנחיות המל"ג והות"ת, מל"ג וות"ת תנקוטנה בצעדים משמעותיים ובכללם צעדי אכיפה הכוללים בין היתר סנקציות כספיות מידיות.
 8. ות"ת מחליטה להעמיק את הבדיקה לגבי רכישת מעונות כפר הסטודנטים שתבוצע על ידי רו"ח מטעמה.
 9. ות"ת, באמצעות יחידת השכר והסגל של אגף תקציבים, תיטול חלק בתהליך שמתנהל עם הממונה על השכר באוצר בנושא חריגות השכר בדגש על רכיבי שכר שונים בפנסיה התקציבית.
 10. ות"ת מחליטה כי העברת יתרת התקציב לנושא הפנסיה התקציבית באוניברסיטה העברית עבור תשע"ה, בסך 17.1 מיליון ₪, מותנית בעמידת האוניברסיטה בהחלטה האמורה לשביעות רצונה של ות"ת.
 11. דו"ח הביקורת יובא לידיעת הוועדה לפיקוח ואכיפה המשותפת למל"ג וות"ת באחת מישיבותיה הקרובות.

תוצאות הצבעה על בסיס הנוסח שהועבר במייל ביום 13.1.16

6 בעד

1 לא השתתף בהצבעה

ההחלטה התקבלה פה אחד.