07/05/14

השלמת האישור העקרוני למתווה האקדמי הרב-שנתי

בישיבתה מיום 7.5.2014 דנה ות"ת בתוכנית הפיתוח האקדמי של המכללה האקדמית אחווה.

להלן המלצותיה של ות"ת כפי שיוגשו למל"ג בנוגע לכל אחת מהתוכניות המופיעות בהצעת המוסד

  1. תואר שני במינהל מערכות חינוך (עם תיזה) – במוסד מתקיימת תוכנית לתואר שני במינהל מערכות חינוך ללא תיזה, והיא בעלת הסמכה שאינה מוגבלת בזמן מטעם המל"ג. בהינתן שהתוכנית קיימת, משרד החינוך אינו מתנגד להוספת מסלול עם תיזה, למרות שעפ"י תפיסתו מערכת החינוך אינה זקוקה דווקא לבעלי תארים בתחום זה על מנת למלא תפקידי ניהול במערכת החינוך. הוספת מסלול עם תיזה תשדרג את התוכנית, ותאפשר ללומדים בו אף להמשיך לתואר שלישי, ועל כן מומלץ לאשר הגשה.
  2. מוסמך בהוראה – .Teach במסלול העל יסודי – מומלץ לאשר הגשה.
  3. תואר שני ביעוץ חינוכי מומלץ לאשר הגשה, ומוצע למכללה לבקש חוו"ד אודות התוכנית מאגף השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך.
  4. בוגר בהוראה – Ed. בהוראת שפה וספרות ערבית לביה"ס היסודי והעל יסודי למגזר הבדואי – ההמלצה של משרד החינוך היא להגיש תוכנית חד – חוגית ורב – גילאית אשר תכשיר להוראת השפה והספרות הערבית בכיתות א' – י'. מומלץ לאשר הגשה.
  5. מוסמך בחינוך – .Ed בהוראת מדעי הרוח בעידן הדיגיטלי מומלץ לאשר הגשה.
  6. תואר ראשון בריפוי בעיסוק – יש מחלוקת לגבי קיומם של לימודים במקצועות הבריאות במוסד. הפרעות בתקשורת היא התוכנית היחידה שאושרה למוסד באופן חריג בתחום מקצועות הבריאות, ובעיקרון המוסד לא אמור לפנות לכיוון זה. יחד עם זאת, המחסור במקצועות מסוג זה בקרב האוכלוסייה הבדואית הפונה למוסד היא שיקול חשוב בבואנו להכריע בנושא זה. באופן כללי, ות"ת אינה רואה לנכון לפתח את מקצועות הבריאות במכללה האקדמית אחווה, ולאור המשבר שתחום המקצועות הפארה – רפואיים מצוי בו, מומלץ לא לאשר הגשה.
  7. תוכניות לפתיחה לאחר תשע"ו – כלכלה ומנע"ס (הצעה 9), מדידה והערכה חינוכית (הצעה 11), וחינוך אזרחי (הצעה 12) – מומלץ לדון בהן במסגרת התוכנית הרב – שנתית הבאה. כמו כן לגבי לימודי שיקום בקהילה (הצעה 5) ופסיכולוגיה ולימודי משפחה (הצעה 10) שבבקשת המוסד – ות"ת ממליצה לא לדון בתוכניות אלה במסגרת החומש הנוכחי, שכן למוסד אושר מספר רב של תוכניות, ואנו מצויים כבר במחצית השניה של התוכנית הרב – שנתית. לכן עדיף שהמוסד יתמקד בתוכניות שאושרו לו להגשה עד כה.

 

הערות כלליות:

  1. יודגש כי התוכניות שקיבלו המלצה חיובית מאושרות להגשה בכפוף לעמידתן בכל הכללים וההחלטות הרלבנטיות שנקבעו ע"י ות"ת ומל"ג.
  2. התוכניות שקיבלו המלצה חיובית מאושרות להגשה בכפוף לעמידה בכל התנאים שנקבעו ע"י ות"ת ומל"ג לאיחוד המכללה להוראה עם המכללה האקדמית אחוה.
  3. לאור הארכה שניתנה למוסד בהגשת התוכנית הרב – שנתית, ות"ת רואה לנכון להמליץ על הארכת מועד הגשת התוכניות המלאות עד תשע"ז.

 

להלן עדכון לגבי התוכניות שטופלו ע"י הצוות המקצועי בתיאום עם מ"מ מנכ"ל ות"ת/מל"ג:

האוניברסיטה העברית

בריאות ציבור וטרינרית לתואר שני – תוכנית שאינה קיימת בארץ. מומלץ לאפשר למוסד -לקיים את הלימודים במסגרת התמחות/מגמת וטרינריה בתואר בבריאות הציבור או בוטרינריה, כך לא יהיה צורך באישור במסגרת תוכנית החומש והמוסד יוכל להגיש את התוכנית ישירות למל"ג במסגרת התנאים המקובלים או במסגרת האוטונומיה. – ות"ת מחליטה לאשר למוסד להגיש את הבקשה.

 

ייננות לתואר שני –  (תוכנית שאינה קיימת בארץ.(  הוחלט  לבקש חוות דעת ממוסד המקיים תוכנית כזו בעולם וכן להפנות את הנושא לוועדת המשנה של המל"ג שתכריע בדבר שאלת האקדמיזציה של התחום.

 

בוגר בלימודי עבודה  ארגונים  חברה ומשפט  )אח"מ(  – לימודי עבודה מתקיימים ברמת התואר השני בלבד ומצבור הקורסים המוצעים הם ממגוון תחומים רחב מידי אשר אינו תואם לימודים ברמת התואר הראשון.  התוכנית אינה מאושרת להגשה.

 

בוגר בלימודי קרימינולוגיה-   התוכנית מאושרת להגשה במתכונת דו חוגית בלבד.

 

בוגר באינטרנט וחברה – ניתן לאפשר פתיחת אשכול אינטרנט בתוך לימודים רב תחומיים -המתקיימים במוסד וזאת עפ"י נוהל המל"ג לפתיחת אשכול לימודים.

 

בוגר באנגלית במדעי החברה-   מבוקשת כתוכנית חוץ תקציבית.   בימים אלה מכהנת ועדה-בראשותו של פרופ'  ראובן גרונאו שאמורה להסדיר את נושא התוכניות החוץ תקציביות באוניברסיטאות  עד להשלמת עבודת הוועדה אין באפשרותנו לאשר פתיחת תוכניות מסוג זה לסטודנטים ישראלים. אם האוניברסיטה מעוניינת לקיים את התוכנית לסטודנטים מחו"ל שאינם מתוקצבים ע"י ות"ת,  עליה לפעול עפ"י נוהל המל"ג לפתיחת תוכנית לימודים בשפה זרה.

 

בוגר במינהל עסקים ואמנויות  – התוכנית מאושרת להגשה.

 

 

אוניברסיטת בן גוריון

מדעי הקוגניציה והמוח לתואר ראשון התוכנית לא אושרה במסגרת תוכנית החומש והמוסד -הגיש ערעור על ההחלטה. מאז שתוכנית זו לא אושרה, לא היו טיעונים חדשים שבגללם ניתן לשנות את ההחלטה.  התוכניות הקיימות במוסד כמו פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות נותנות מענה לתחום זה התוכנית אינה מאושרת להגשה.

 

אושרו להגשה שבע התמחויות במינהל עסקים לתואר שני על פי בקשת המוסד,  בכפוף להחלטת מל"ג בנושא.

 

 

אוניברסיטת חיפה

קרימינולוגיה לתואר ראשון      –  התוכנית מאושרת להגשה במתכונת דו חוגית –בלבד.

קידום בריאות לתואר ראשון  –    התוכנית אינה מאושרת להגשה.

תואר ראשון בתיירות ומלונאות  – התוכנית אינה מאושרת להגשה.

 

המכללה האקדמית ספיר

בית הספר לאומנויות מבחינה תכנונית אין מניעה לאשר את הבקשה. יחד עם זאת, יש  לבחון את ההיבטים האקדמיים והתקציביים בעת הגשת התוכנית.  מהתכתבויות אחרונות שהיו בנושא עם אגף תקציבים עולה כי נכון לתקופה הנוכחית,   בכל הנוגע לתשתיות הפרויקט,  יידרש זמן רב עד אשר המכללה תוכל להעמיד תשתיות ראויות לטובת בית הספר.   בנוסף למוסד אין משאבים ממקורותיו לטובת התשתיות.  מסיור שערך לאחרונה צוות אגף תקציבים בספיר עולה כי המצב התקציבי של המוסד אינו מאפשר לו לפתוח בית ספר כזה שכן עלות ההקמה יקרה מאוד והתרומה שקיבלו אינה מספיקה.

 

הובהר על ידי המוסד כי בשלב זה מעוניינים לפתוח רק את ההתמחות במוזיקה מתוך 3 ההתמחויות שביקשו.

 

הוחלט לאפשר הגשה של התוכנית עם התמחות במוזיקה בלבד וטרם ההגשה על המוסד לבצע בחינה מעמיקה של העלות מול אגף תקציבים.

 

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתואר שני התוכנית מאושרת להגשה בכפוף לכך שמספר חברי הסגל ביחס למספר הסטודנטים לא יעלה על 1:21.

 

 

אפקה המכללה האקדמית להנדסה ת"א

תואר דו חוגי בהנדסת תוכנה והנדסת חשמל   התוכנית אינה מאושרת להגשה.

 

 

המכללה האקדמית תל חי

תואר שני מדעי המים עם תיזה – התוכנית מאושרת להגשה, בכפוף לעמידה בכל הכללים הרלוונטיים.

 

 

המכללה האקדמית גליל מערבי

קרימינולוגיה דו חוגי התוכנית מאושרת להגשה כחלק ממתווה היציאה לעצמאות של

המוסד.

 

 

המכללה האקדמית אשקלון

תואר שני בכלכלה ישומית מימון וניהול פיננסי   )ללא תיזה(   התוכנית מאושרת להגשה בכפוף לכך שלא מדובר בתוכנית במינהל עסקים ובתואר שיוענק לא יצויין "מימון  וניהול פיננסי".

 

 

המכללה האקדמית צפת

המוסד ביקש לאשר לו אחד מהחוגים הבאים: תואר ראשון במנהל עסקים/תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים/תואר שני במינהל עסקים. לא ניתן לאשר אף אחת מהבקשות הללו והוצעה למכללה האפשרות לקיים חשיבה משותפת עמנו לגבי תוכניות אחרות שיסייעו בפיתוחה של המכללה.