13/03/19

השלמת הדיון במסגרת התוכנית הרב שנתית – הגשת בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות במכללות האקדמיות לחינוך- מסמך מס' 4461

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בתכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית למכללות האקדמיות לחינוך. ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4461 לגבי התוכניות שהגישו המכללות האקדמיות לחינוך ונכללות במסמך זה ומסמיכה את יו"ר ות"ת לבחון ביחד עם הצוות המקצועי האם יש מקום לקבל את ההסתייגויות שעלו בדיון לגבי חלק מהתכניות, ובפרט בנוגע לאפשרות לאשר למכללת סכנין ולמכללת אלקאסמי להגיש גם את הבקשות למעבר מתכנית דו-חוגית בשפה וספרות ערבית לתכנית חד-חוגית במסלול רב-גילאי.

 

 


נספח א'- תוספת להחלטה

רשימת התכניות שאושרו להגשה בהמשך להחלטת ות"ת מיום 13.3.19 בנושא "תכנון הפיתוח האקדמי בתכנית הרב שנתית למכללות האקדמיות לחינוך"

1. המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין

תכנית לימודים לקראת תואר שני M.Ed ללא תזה בעיצוב ופיתוח הלמידה וההוראה – התכנית מאושרת להגשה מכיון שהיא כלולה בתחומים המועדפים שהוגדרו, ותתרום להתפתחות המקצועית של המורים בפועל.

2. מכללה אקדמית לחינוך אורנים
הוספת מסלול מחקרי במסגרת התכנית מוסמך בהוראה (M. Teach) במסלול העל-יסודי – ניתן לאשר הוספת התזה בתכנית המוצעת.

3. אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך

תכנית לימודים לתואר ראשון B.Ed דו-חוגי בחינוך בלתי פורמלי – הצעה זו מחליפה את התכנית הראשונה שהגישה המכללה בניהול וארגון מערכות חינוך לתואר שני. בהתאם לחוות דעת של משרד החינוך, תחום החינוך הבלתי פורמאלי התרחב מאוד לאחרונה בחברה הערבית, אך לא קיימת הכשרה בתחום במכללות הערביות לחינוך. התכנית תיתן מענה לצורך זה ומאושרת להגשה.
יחד עם זאת, בהתאם להמלצות הוועדה להערכת איכות שבדקה את תחום הוראת השפה הערבית, ניתן יהיה לבחון אפשרות להחריג ולאשר בהמשך גם הגשה של תכנית חד חוגית בשפה וספרות ערבית במכללה, בנוסף לתכנית הדו חוגית הקיימת בה.

4. אמונה – אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך
תכנית לימודים לתואר ראשון B.Ed. בחינוך מיוחד במסלול הגן, (לידה – 6) – כיום מתקיימת במכללה תכנית לחינוך מיוחד לגיל 21-6, והתכנית שהוגשה מציעה להרחיב גם לגילאים הצעירים יותר – לידה עד שש. נוכח קיום התשתית האקדמית המתאימה הקיימת היום במוסד, ועקב המחסור בגננות לחינוך מיוחד שמשרד החינוך מצביע עליו, התכנית מאושרת להגשה.

5. המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
א. תכנית לימודים לתואר שני M.Ed ללא תזה בחינוך מטפח ומשלב – התכנית תתרום להתפתחות המקצועית של המורים בפועל, ולכן מאושרת להגשה.
ב. תואר שני – "מוסמך בהוראת המקצוע" M. Teach רב גילאי וחינוך מיוחד– על פי המתכונת שאושרה במל"ג לתואר מוסמך בהוראה M.Teach (החלטת המועצה מיום 21.11.2006 בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה, "דוח אריאב", סעיף 10ב') תכניות מוסמך בהוראה מיועדות לבעלי תואר אקדמי בדיסציפלינות הנכללות במקצועות הוראה במערכת החינוך. מכיון שחינוך מיוחד אינו מקצוע הוראה אלא מסלול/מסגרת חינוכית, ועל פי חוות הדעת של משרד החינוך יש להעדיף את התכנית השנייה שהוצעה על ידי המכללה, ההמלצה היא לא לאשר את הבקשה.

6. המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון
תכנית לימודים לתואר שני M.Ed ללא תזה בחדשנות בחינוך– התכנית נכללת בתחומים המועדפים שהוגדרו בתחום החדשנות בהוראה, וכן תתרום לפיתוח המקצועי של המורים בפועל ולכן מאושרת להגשה.

7. המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
תואר ראשון B.Ed בהוראת עברית כשפה נוספת במסלול היסודי (א'-ו') בחברה הערבית – התכנית מאושרת להגשה מכיון שהתחום נכלל בתחומי הלימוד המועדפים שנקבעו, וכן תעלה את הרמה האקדמית של המורים בחברה הערבית, במיוחד במזרח ירושלים.

8. המכללה האקדמית וינגייט
א. תואר בוגר במדעי הספורט והתנועה B.A/B.Sc – התכנית המוצעת אינה תכנית להכשרת מורים ולכן היא אינה מאושרת להגשה. במידה והמכללה תעבור לתכנון ולתקצוב ות"ת, ההצעה תובא לדיון במסגרת הבחינה האקדמית של תכניות הלימודים במכללה, לקראת המעבר.
ב. תואר שני M.Ed ללא תזה במדעי האימון בספורט, – התכנית תתרום להתפתחות המקצועית של המורים בפועל, ותסייע בהקמתן של נבחרות ספורט וקידומן, ולכן מאושרת להגשה.

9. המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד
תכנית לימודים לתואר שני M.Des.Ed ללא תזה בעיצוב, סביבה וחינוך – במכללה קיימת תכנית לתואר ראשון בהוראת העיצוב, ותכנית לתואר שני היא התפתחות טבעית של התואר הקיים. בנוסף לכך, התכנית תתרום להתפתחות המקצועית של המורים לאמנות בפועל ולכן מאושרת להגשה.

10. חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך
תכנית לימודים לתואר ראשון B.Ed חג-חוגי בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י') – התכנית מאושרת להגשה כמענה למחסור במורים למתמטיקה, במיוחד באזור הדרום.

11. מכללת לוינסקי לחינוך
תכנית לימודים לתואר ראשון B.Ed בהוראת עברית – שפה ואוריינות לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו') – התכנית מאושרת להגשה מכיון שהיא כלולה בתחומי הלימוד המועדפים שהוגדרו.
יש לציין כי השם של התכנית שהוגשה במסגרת התכנית הרב שנתית היה חינוך לשוני לבית הספר היסודי, והמכללה שינתה את השם בהגשה הסופית, אך תוכן התכנית זהה.

12. המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה
תואר שני "מוסמך בהוראה" (M.Teach) ללא תזה במסלול היסודי (א-ו) – התכנית תואמת את הקווים המנחים של המתווה להכשרת מורים ברמת תואר שני, ובפרט, תעלה את רמת המורים המלמדים בחברה הערבית, ולכן מאושרת להגשה.

13. מכללה ירושלים
תכנית לימודים לתואר שני M.Ed. ללא תזה בייעוץ חינוכי – רישיון לעסוק כיועצים חינוכיים מצריך, כיום, תואר שני ותעודת הוראה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי שפ"י (שירות פסיכולוגים ייעוצי במשרד החינוך). זאת, לעומת דרישה של תואר ראשון בלבד בעבר. התכנית המוצעת משלבת את הלימודים לתואר שני בייעוץ חינוכי ביחד עם תעודת הוראה, ובשל המחסור ביועצות חינוכיות בחינוך הדתי והחרדי, התכנית מאושרת להגשה.

14. המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות"
תכנית לימודים לתואר שני M.Teach ללא תזה במסלול העל-יסודי – התכנית תואמת את הקווים המנחים של המתווה להכשרת מורים ברמת תואר שני ומאושרת להגשה.

15. מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה – המכללה הגישה את שתי ההצעות הבאות:
א. תכנית לימודים לתואר שני M.Ed. ללא תזה בחינוך מתמטי – התכנית תתרום להתפתחות המקצועית של המורים בפועל ולכן מאושרת להגשה.
ב. תואר ראשון B.Ed. בהוראת המדעים במסלול העל יסודי – על פי חוות הדעת של משרד החינוך בנושא ההוראה בחברה הערבית, יש עודף גדול מאוד של מורים בחינוך הערבי: "…היקף הכשרה זה, הנו כמעט פי שלוש יותר מהנדרש למערכת החינוך במגזר הערבי בצפון ובמרכז. עודף מורים זה, אשר הולך ומצטבר משנה לשנה ומגיע כבר לכמה אלפים, גורם לאבטלה ולתסכול בקרב בוגרי תכניות ההכשרה ולהעסקה במשרות חלקיות בלבד של המורים שכבר עובדים במערכת." (מתוך: צרכי מערכת החינוך במורים דוברי ערבית, מנהל עובדי הוראה במשרד החינוך, 2017). מסיבה זו, התכנית אינה מאושרת להגשה.
יחד עם זאת, בהתאם להמלצות הוועדה להערכת איכות שבדקה את תחום הוראת השפה הערבית, ניתן יהיה לבחון אפשרות להחרגת הבקשה ולאשר בהמשך גם הגשה של תכנית חד חוגית בשפה וספרות ערבית במכללה, בנוסף לתכנית הדו חוגית הקיימת בה.

16. המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
תכנית לימודים לתואר שני M. Teach מוסמך בהוראה ללא תזה לבית הספר היסודי – התכנית תואמת את הקווים המנחים של המתווה להכשרת מורים ברמת תואר שני, ובפרט תעלה את רמת ההכשרה של המורים באזור הדרום, הן במגזר היהודי והן במגזר הבדואי, ולכן מאושרת להגשה.
17. המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן
תכנית לימודים לתואר ראשון B.Ed דו-חוגי בחינוך בלתי פורמלי במסלול העל יסודי (חינוך חברתי קהילתי ונוער במצבי סיכון)– כיום חסרים אנשי מקצוע בתחום החינוך הבלתי פורמלי בחינוך הממלכתי דתי במיוחד באזור הצפון, והתכנית תיתן מענה לצורך זה. מאושר להגשה.

18. מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג
א. תכנית לימודים לתואר בוגר בהוראה B.Ed. לימודי תקשורת וקולנוע, דו חוגי/חד-חוגי– התכנית מאושרת להגשה, כחלק מהרחבת לימודי התקשורת הקיימים כיום במכללה. עם זאת, מוטל על המכללה לתת דעתה לשינוי באופן התקצוב שחל במשרד החינוך לתכניות בתחום זה.
ב. תכנית לימודים לתואר שני M.A.A.T בתרפיה באמנות – התכנית מאושרת להגשה, ותיתן מענה למחסור הקיים במטפלים באמנויות במגזר הדתי והחרדי. עם זאת, מוטל על המכללה לתת דעתה לשינוי באופן התקצוב שחל במשרד החינוך לתכניות בתחום זה.
בנוסף לשתי התכניות שאושרו, ובעקבות האישור העקרוני שקיבלה המכללה למעבר לתכנון ולתקצוב ות"ת, לאחר שהמכללה תעביר לוות"ת/מל"ג מסמך אסטרטגי המתאר את כיוון התפתחותה, לרבות התכניות הנוספות שתבקש לפתוח, ייבחנו התכניות החדשות במסגרת הדיונים הכוללים של מעבר המכללה לתכנון ולתקצוב ות"ת.

19. מכלה אקדמית לחינוך – אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב
א. תכנית לימודים לתואר שני "מוסמך בהוראה" (M. Teach.) ללא תזה במסלול העל יסודי– התכנית תואמת את הקווים המנחים של המתווה להכשרת מורים ברמת תואר שני, ומאושרת להגשה.
ב. תואר שני M.Ed ללא תזה בהוראת ההיסטוריה – התכנית תתרום להתפתחות המקצועית של המורים בפועל, ונוכח המחסור בתארים מתקדמים בהוראת ההיסטוריה בחינוך הדתי במיוחד, התכנית מאושרת להגשה.