22/02/17

השלמת הדיון על לימודים מחוץ לקמפוס בטכניון

לימודים בקמפוס שרונה – הטכניון.

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 9.3.2016 ולהחלטת ועדת המשנה של המל"ג לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 6.9.2016, המשיכה ות"ת בישיבתה ביום 22.2.2017 את הדיון בבקשת הטכניון לקיים תכניות הלימוד לתואר שני במרכז הארץ, מחוץ לקמפוס הראשי שלו בחיפה. לאחר בחינת המסמכים שהעביר הטכניון בנושא, הנימוקים שהעלה, ובחינת חוות הדעת של הגורמים השונים במשק באשר לצורך הלאומי שבקיום התכניות, מחליטה הות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:

  • לאור הצורך הלאומי בקיום התכניות ME בהנדסה אזרחית – יזום וניהול עסקי הבניה ו-ME בהנדסת מערכות, כפי שעולה מחוות הדעת שהציג המוסד, ומשיקולי תכנון ופריסה אזורית, ממליצה ות"ת להשהות את סגירת התכניות בקמפוס שרונה, זאת על-מנת לאפשר פיתוח ו/או הרחבת תכניות דומות באיזור המרכז. לפיכך הטכניון יוכל לפתוח 3 מחזורים חדשים בלבד בתכניות האמורות מחוץ לקמפוס הראשי, כך שסיום הלימודים וסגירת התוכנית יהיו בסוף שנת תשפ"א.
  • MRE בלימודי מקרקעין לאחר בחינת חוות הדעת שהציג המוסד באשר לצורך הלאומי שבקיום התכנית בלימודי מקרקעין מחוץ לקמפוס הראשי של הטכניון, ות"ת לא השתכנעה כי קיים צורך לאומי שכזה. כמו-כן, לא נמצאה בתכני תכנית זו ייחודיות ביחס לתכניות אחרות הניתנות ע"י המוסדות הקיימים באזור. לפיכך, ות"ת ממליצה שלא לאשר את המשך קיום תכנית ה-MRE בלימודי מקרקעין בתל-אביב, מחוץ לקמפוס הראשי של הטכניון.
  • יובהר כי על הטכניון לעמוד בכל הכללים שקבעה מל"ג בהחלטותיה בדבר קיום לימודים מחוץ לקמפוס (זהות ברמת התכניות כגון: סגל, קוריקולום, תנאי קבלה ועוד).

הערה:  לגבי תכנית גיאו-טק לתואר הראשון, יצוין כי הטכניון משך את בקשתו לאישור קיום התכנית בתל-אביב, ולא העביר חומר נוסף בנושא. לפיכך, תכנית גיאו-טק לתואר ראשון תיסגר בהתאם להחלטת ות"ת מיום 9.3.2016.

יתר החלטת ות"ת מיום 9.3.2016 תשאר על כנה.