31/10/18

השלמת המעבר בטיפול במלגות ליוצאי אתיופיה ממשרד הקליטה לות"ת

בישיבתה ביום 31.10.2018 דנה ות"ת בהחלטת הממשלה שביקשה מות"ת לבחון את אפשרות השלמת מעבר הטיפול במלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה שאינם עולים, ממשרד העלייה והקליטה למועצה להשכלה גבוהה ובו היא מחליטה כדלקמן:

 1. בכפוף לאמור בסעיף 6 להלן, תושלם העברת האחריות למל"ג/ות"ת על כלל רכיבי ההנגשה להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה שאינם עולים במוסדות שבתקצוב ות"ת.
 2. מתן הסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה שאינם עולים, הלומדים לתואר ראשון ושני במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה, יעבור לאחריות מל"ג/ות"ת.
 3. ות"ת תקבע מתווה למתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי שאינם עולים, אשר לוקח בחשבון את צרכי הסטודנטים, מדיניות הממשלה כפי שבאה לידי ביטוי באבני היסוד, ומדיניות מל"ג/ות"ת.
 4. תהליך העברת האחריות ייעשה כדלקמן:
  • תוך היוועצות עם "ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה" הקיימת כיום במל"ג/ות"ת.
  • תהליך העברת האחריות וקביעת מתווי הפעולה יושלם לא יאוחר מיום 1.5.2019 וזאת על מנת לאפשר לסטודנטים היערכות מושכלת לשנת הלימודים התש"פ.
  • המתווה שיגובש יוצג בפני ועדת השרים לקידום שילובם של אזרחי ישראל יוצאי אתיופיה.
  • ועדות המעקב הפועלות במשרד החינוך ובמל"ג/ות"ת יעקבו אחר יישום המתווה, יפעלו לזהות את האתגרים שעולים ביישומו ובמידת הצורך ימליצו על שינויים בדרכי הפעולה.
 1. בשנת התשע"ט ימשיך משרד העלייה והקליטה, באמצעות מנהל הסטודנטים, לתמוך בסטודנטים ממוצא אתיופי, ובכללם אלה שאינם עולים, כפי שנעשה עד כה. לצורך כך, בהמשך להחלטה 4885 ועל דעת ות"ת, יקבל משרד העלייה והקליטה בשנת התקציב 2019 סך של 4.5 מיליון ₪ בהעברה בין גגות מתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה (ות"ת).
 1. החל משנת 2020 ואילך, יועברו מבסיס תקציב משרד העלייה והקליטה התקציבים שנועדו לסיוע לכלל הסטודנטים ממוצא אתיופי שאינם עולים, כדלקמן:
  • 16 מיליון ₪ יועברו לבסיס תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה (מל"ג/ות"ת) עבור סיוע לסטודנטים לתארים ראשון ושני.
  • מתווה תקציבי נפרד לתכנית מלגות לסטודנטים לתואר שלישי יסוכם בין משרד העלייה והקליטה לבין ות"ת כחלק מהליך העברת האחריות.
  • 5 מיליון ₪ יועברו למשרד החינוך עבור סטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ויוקצו מדי שנה בהתאם לתקציב הקיים. ככל שהסיוע לסטודנטים שתעמיד ות"ת, יכלול גם את הסטודנטים מהמוסדות האקדמיים להכשרת מורים, יועבר, בהתאם, תקציב נוסף ממשרד החינוך לבסיס מערכת ההשכלה הגבוהה.