13/03/19

השלמת הרכב ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר – מסמך מס' 4472

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 13.3.19 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר וזאת בהמשך להחלטת ות"ת ס"ט/49 מיום 26.12.2018 בה אישרה ות"ת הרכב חלקי של ועדת ההיגוי של ות"ת לתשתיות מחקר, שכלל את יו"ר הוועדה ושלושה חברים.
ות"ת מחליטה לאשר את מינויה של פרופ' מינה ויינשטיין-עברון, מהמחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, כחברה חמישית בוועדה.
מינוי זה ישלים את הרכב הוועדה בהתאם לתקנון שאושר בהחלטת ות"ת תשע"ט/18 מיום 31.10.2018.
להלן הרכב הוועדה המאושר:
פרופ' אישי טלמון, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון, חבר ות"ת – יו"ר
פרופ' יובל גרעיני, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר-אילן – חבר
פרופ' רועי מוכמל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב – חבר
פרופ' חיים סידר, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית – חבר
פרופ' מינה ויינשטיין-עברון, המחלקה לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה – חברה