13/11/18

השלמת תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית – פעימה חמישית

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את ההמלצות החיוביות המופיעות במסמך 10087 לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה ונכללו במסמך, כמפורט להלן:

  • תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור ות"ת ומל"ג.
  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן ותוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן – יובאו לדיון והכרעת מל"ג בישיבתה הבאה.
  • בקשת המכללה האקדמית אחוה לתואר ראשון בסיעוד תובא לדיון נוסף במל"ג לשם בחינת הגדלת מספרי הסטודנטים בסיעוד כחלק ממתן מענה לצרכי מערכת הבריאות.
    • הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג, יערך לאחר סיומו של הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י המל"ג.
    • מל"ג מאפשרת למוסדות להשכלה גבוהה המעוניינים בכך, להגיש עד שתי הצעות לתוכניות לימודים נוספות במסגרת התוכנית הרב שנתית הנוכחית. המועד להגשת הצעות אלה יקבע ע"י הנהלת ות"ת והצוות המקצועי וישלח למוסדות.