31/10/18

השלמת תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית – פעימה חמישית

בישיבתה ביום 31/10/18 דנה ות"ת בפעימה החמישית של תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית.

 ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4366 לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה ונכללו במסמך זה. בכפוף לשינויים שעלו בדיון זה כדלהלן:

אוניברסיטת בר-אילן

 • תואר ראשון בהנדסת תעשיה ומערכות מידע – מומלץ לאשר
 • תואר שני בהנדסת חומרים – מומלץ לאשר הגשה.

המכללה האקדמית תל-חי

 • תואר ראשון במדעי המעבדה הרפואית חד חוגי – מומלץ לאשר הגשה בכפוף להצגת התשתיות הנדרשות בתכנית מסוג זה ובכפוף לעמידה בהחלטות מל"ג בעקבות ממצאי הוועדה להערכת איכות בתחום.

המרכז האקדמי לב

 • תואר ראשון בקלינאיות תקשורת – טרם הוחלט.
 • תואר ראשון בריפוי בעיסוק- טרם הוחלט
 • תואר ראשון בפיזיותרפיה חד חוגי – טרם הוחלט

המכללה האקדמית צפת

 • תואר ראשון בניהול ושיווק מערכות – מומלץ לאשר הגשה.

המכללה האקדמית אחוה

 • תואר ראשון במדעי הסיעוד (חד חוגי) – מומלץ לאשר הגשה בכפוף לשיתוף פעולה עם אשקלון/בן-גוריון.

 המכללה האקדמית בנגב ע"ש פנחס ספיר

 • תואר שני בפסיכולוגיה רפואית ללא תיזה – מומלץ לאשר הגשה.

 

ות"ת תעביר המלצותיה למל"ג כמפורט להלן:

 • תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור המל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
 • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן – להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
 • תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון עקרוני ידונו על ידי הצוותים המקצועיים של ות"ת/מל"ג ויובאו לדיון בוות"ת ובמל"ג כמקובל.

 

הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג, יערך לאחר סיומו של הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ובאישורה ע"י המל"ג.

כמו כן ממליצה ות"ת  למל"ג לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה המעוניינים בכך, להגיש עד שתי הצעות לתוכניות לימודים נוספות במסגרת התוכנית הרב שנתית הנוכחית. המועד להגשת הצעות אלה יקבע ע"י הנהלת ות"ת והצוות המקצועי וישלח למוסדות.