11/12/18

השלמת תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית – סיכום הפעימה החמישית

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך מס' 10087א' לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה ונכללו במסמך זה, כמפורט להלן:

  • תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן – ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון עקרוני ידונו על ידי הצוותים המקצועיים של ות"ת/מל"ג ויובאו לדיון בוות"ת ובמל"ג כמקובל.