14/10/14

השעיית ההרשאה שניתנה למכון טכנולוגי חולון להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי

א.         המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 28.10.2014  בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בענין השעיית ההרשאה שניתנה בשנת 2011  למכון טכנולוגי חולון להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים (הנדסת חשמל, מתמטיקה שימושית) באופן עצמאי.

ב.         החלטת המל"ג, שתפורט להלן,  נשענת על החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 19.4.2005  בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייחודיים למתן הרשאה למכללות אקדמיות להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי, וכן על דיווחי המוסד להם נדרש בעקבות ההרשאה.

ג.          המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי דיווחי מכון טכנולוגי חולון לגבי ההרשאה היו בעייתיים:

  • הדיווחים לא הוגשו למל"ג בעיתם כפי שנדרש מהמוסד במסגרת ההרשאה שהוענקה לו בזמנו, ואלה שהוגשו בסופו של דבר (בגין קידום אחד) היו חלקיים
  • הדיווחים הראו כי מערך חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגות פרופסור מן-המנין ופרופסור-חבר בשני התחומים אשר על בסיסו ניתנה ההרשאה למוסד להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי, הצטמצם ועומד מתחת לסף הנדרש בהרשאה
  • הדיווחים הראו כי ההליכים בהם נקט המוסד לקידום חבר סגל להעלאה לדרגת פרופסור-חבר במסגרת ההרשאה, הן מבחינת עבודת הועדה המקצועית והן מערך הממליצים אליהם פנו, היו בעייתיים ולא בהירים:
  • רשימת הממליצים החיצוניים שבסיכום ועדת המינויים (10) לא תואמת את הרשימה המופיעה בסיכום של הוועדה המקצועית (8) .
  • לפחות עם שניים מהממליצים יש למועמד לא-מעט מאמרים משותפים.
  • לא ברור מי היו הממליצים אליהם פנו במשאל המוקדם ואל מי פנתה הוועדה המקצועית, לא ברור אם אלה שלא השיבו, היו במשאל המוקדם.
  • לא ברור מהמכתבים מה היא הדרגה של האנשים אליהם פנו (פרופסור חבר או פרופסור מלא).
  • פניית הוועדה המקצועית לשלושה ממליצים בלבד אינה מספקת.

ד.         על בסיס אלה,  מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להשעות את ההרשאה למכון טכנולוגי חולון להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים ספציפיים (הנדסת חשמל,  מתמטיקה שימושית),  עד שיתוקנו הליקויים.