18/01/17

השתתפות ות”ת בהקמת מעבדה לחוקר בתחום הפיזיקה הגרעינית

כחלק מתכנית ות”ת לחיזוק תחום הפיזיקה הגרעינית, באמצעות מלגות לקליטת חברי סגל חוקר מצטיין באוניברסיטאות, בתחום הפיזיקה הגרעינית (להלן “התכנית”), ובהתאם להמלצת ועדת השיפוט, אשר בחרה את המדען הזוכה במסגרת התכנית, ואשר ניתנה לאור המלצת דו”ח האקדמיה הלאומית למדעים לפיה, לאור העלויות הגבוהות בתשתיות, ורכישת ציוד, יש לתת תמיכה גם לנושא של העלויות הגבוהות הכרוכות בהקמת מעבדה, שדרוג תשתיות ורכישת ציוד למדען החוקר שזכה, מחליטה ות”ת לאשר השתתפות גם בהקמת מעבדה, לשדרוג תשתיות ולרכישת ציוד לצורך קליטת החוקר שזכה במלגת ות”ת בתכנית, בהתאם לפירוט להלן:

  • השתתפות ות”ת הכוללת תהווה 70% מעלות הפרוייקט בפועל (ציוד ותשתיות ללא מלגות פוסט דוקטורט) ולא יותר מ 2.6 מיליון ₪ (אשר יתוקצבו מתוך יתרה קיימת בסך 3.7 מיליון ₪ בסעיפי שדרוג תשתיות).
  • התקציב יעמוד לניצול ע”י האוניברסיטה לתקופה של 3 שנים (עד סוף תשע”ט).
  • האוניברסיטה תשלים ממקורותיה את הסכום הנדרש לקליטת המדען.
  • המוסד יגיש בקשה לאישור התכניות וההשתתפות תינתן בכפוף לביצוע בפועל.
  • ות”ת רושמת בפניה כי רק אוניברסיטת בן גוריון הגישה מועמד.

מעתה והלאה, האפשרות לקבלת מלגה בתחום הפיזיקה גרעינית תהיה חלק ממלגות אלון, וזאת ללא פגיעה בהקצאה הקיימת לתחומים אחרים במלגות אלון. כמו כן, ועל מנת לשמור על התחרותיות במלגות אלון, יוכל כל מוסד להציע חוקר בתחום הפיזיקה גרעינית מעבר להקצאה הניתנת במלגות אלון, אם המדען בתחום הפיזיקה גרעינית יימצא מתאים לקבלת המלגה (לפי קריטריונים של מצוינות) , תינתן מלגה תוספתית במסגרת מלגות אלון מעבר למספר המלגות הקיים. בהתאם לכך, תכנית ות”ת למלגות לקליטת חברי סגל חוקר מצטיין באוניברסיטאות בתחום הפיזיקה הגרעינית תסתיים.