27/09/17

השתתפות ות"ת בעריכת סקרי אנרגיה במוסדות המתוקצבים

ביום 27.9.17 דנה ות"ת בהתייעלות אנרגטית בהמשך להחלטת ממשלה מס' 542 מיום 20.9.2015 אשר קבעה כי יש להגיע ליעד של צמצום בצריכת החשמל במשק בשיעור של 17% עד לשנת 2030, כלומר להתייעל אנרגטית (להלן "החלטת הממשלה"), ובהמשך לפניית נציגי משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (להלן "משרד האנרגיה") אל הצוות המקצועי בות"ת ואל נציגי משרד האוצר והצגת נתונים בדבר צריכת האנרגיה במוסדות להשכלה גבוהה לפיהם ניתן לחסוך בעלויות צריכת האנרגיה בצורה משמעותית ובכך להביא להפחתה בהוצאות תפעוליות שוטפות של המוסדות ועל מנת לקדם מטרה זו של התייעלות אנרגטית ותקציבית במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה מחליטה ות"ת כדלקמן:

 

  1. ות"ת מאשרת עקרונית לבצע סקרי אנרגיה במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה במטרה לאתר מוסדות להשכלה גבוהה, בהם קיים פוטנציאל לחסכון בעלויות צריכת האנרגיה, ולאמוד את היקף החיסכון האנרגטי.
  2. לשריין סכום של 0.5 מיליון ₪ מהרזרבה הכללית של ות"ת להשתתפות במימון סקרי אנרגיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים. עם יציאת הפרויקט לדרך יועבר הסכום המדויק של עלות הסקרים בפועל, מסעיף הרזרבה בתקציב ות"ת אל סעיף תקציבי ייעודי לפרויקט.
  3. לאחר גיבוש תכנית עבודה על ידי משרד האנרגיה לאופן ביצוע הסקרים, יובא הנושא לות"ת בשנית כולל הצעה להנחיות שיפורסמו למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת לביצוע הסקר לרבות אופן השתתפות ות"ת.