13/09/20

השתתפות ות"ת בפרוייקט פורום תל"מ להקמת מרכז תשתיות לאומי למו"פ בתחום הלוויינות הזעירה ותמיכת ות"ת באוניברסיטת מחקר שתזכה בפרוייקט

ב-13.9.20 דנה ות"ת בתכנית תל"מ להקמת מרכז תשתיות לאומי למו"פ בתחום הלוויינות הזעירה, וזאת בהמשך לדו"ח ועדת הבדיקה המקצועית בראשות פרופ' חיים אשד מחודש נובמבר 2019 אשר הוצג לפורום תל"מ בתאריך 26.12.2019, ולהחלטת פורום תל"מ מישיבתה ביום 25.06.2020, אשר אישרה את התכנית המוצעת בצרוף ההשלמות שהוגשו לדו"ח ועדת הבדיקה.

מטרת התכנית היא להקים מרכז תשתיות אשר יאפשר לתכנן, לייצר, לשלב ולבדוק ננו-לוויינים ומיקרו-לוויינים בתוך גבולות מדינת ישראל, ללא תלות בתשתית הקיימת בתעשיות הביטחוניות. מרכז התשתיות יעודד שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה, יתרום לפיתוח כוח האדם הדרוש למחקר ולתעשייה, יפעל לתחזק באופן שוטף מאגר ידע בנושאים מגוונים של טכנולוגיות חלל, ויעזור לתגבר את הממשקים לגיוסי הון ולחיבור בין יזמים לבין שותפים אסטרטגיים וגופי השקה בתעשיית ההון סיכון.

התקציב המוצע להקמת התשתית עומד על 100 מיליון ₪ מתוכם 20 מיליון מצד הגוף שיזכה במכרז להפעלתה, ו-80 מיליון ₪ השתתפות משרדי הממשלה וות"ת. ות"ת מאשרת עקרונית את השתתפותה בתכנית תל"מ בהיקף של 16 מיליון ₪ לשנים 2025-2021 (3.2 מיליון ₪ לשנה למשך 5 שנים). תחילת השתתפות ות"ת בתכנית תהיה בתשפ"ב (הרבעון הרביעי של שנת 2021) והיא תמומן מכספי היעודה למחקר ו/או מכספי הרזרבה הכללית.

תמיכת ות"ת בתכנית כפופה לתנאים הבאים:

א. הסיכום התקציבי בין השותפים המממנים יובא לאישור ות"ת וייחתם לאחר האישור.

ב. עקרונות ההליך התחרותי יובאו לדיון ואישור בות"ת טרם פרסום ההליך.

 

לאור כל האמור, ות"ת מאשרת התנעת התהליך לבחירת הגוף המפעיל של מרכז התשתיות, וזאת בהתאם להתניות א-ב לעיל.