26/04/17

השתתפות ות"ת בתקצוב מערכת לניטור פרסומים – המשך דיון

בדיון שהתקיים ב- 26.4.17 קיבלה סקירה לגבי המגבלות הקיימות (הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה חוזית) המונעות מות"ת מלהעביר למוסדות מידע עדכני ומפורט על הפרסומים שמשמשים במודל התקצוב של ות"ת.

לפיכך, ות"ת רואה חשיבות רבה במהלך להקמת מערכת כלל-אוניברסיטאית לניטור פרסומים אקדמיים, אשר יסייע בקידום ושיפור המחקר המדעי בישראל ביחס לעולם ובכלל, וישמש את ות"ת לצרכי מודל התקצוב, מחד, ואת אוניברסיטאות המחקר בישראל בניהול התפוקות האקדמיות של חברי הסגל מאידך.

לצורך כך, מאמצת ות"ת את המלצות הצוות המשותף שהורכב מנציגי כל האוניברסיטאות ונציג ות"ת (להלן "הצוות המשותף"), ומחליטה כדלקמן:

  • לתמוך, עקרונית, בהמלצה להקמת מערכת כלל-אוניברסיטאית לניטור פרסומים מסוג CRIS (Current Research Information System) – שהינה מערכת מוסדית לניהול מידע עדכני על הפעילות המחקרית של כל חוקר ושל כל יחידה אקדמית במוסד ותוכל לשמש את ות"ת לניטור פרסומים מדעיים לצרכי מודל התקצוב שלה.
  • ות"ת תשתתף במימון הפרויקט כדלקמן:
  1. השתתפות עד 85% בגין המערכת עצמה, עלות הרשיונות והשימוש השנתי במערכת וכן עלויות הפרויקט הארצי ובסה"כ עד למקסימום סך של 12.5 מליון ₪ על פני 5 השנים הראשונות להפעלת הפרויקט.
  2. ות"ת תשתתף בהוצאות לא מתוכננות בגין הפרויקט לפי העניין, ובכל מקרה לא מעבר לשיעור של 50% מהסך המהווה 15% מהעלות הכוללת של הפרויקט ב-5 השנים הראשונות להפעלתו.
  3. ות"ת לא תשתתף בעלויות התפעול במוסדות (ובפרט בעלויות בגין כוח אדם).

 

  • בתום 4 השנים הראשונות להפעלת הפרויקט, יבחן הצוות המקצועי בות"ת את האפשרות למימון נוסף של הפרויקט למשך שנה עד שנתיים נוספות, בגין עלויות פיתוח, שדרוג והתאמות של המערכת.
  • בהמשך תקצה ות"ת תקציב ייעודי, לביצוע מחקר מלווה אשר יבחן את תוצרי המערכת החדשה שתיבחר, ביחס למערכת הקיימת, ואת המשמעויות התקציביות הנגזרות מהמעבר למערכת החדשה.
  • בכל מקרה, וללא קשר להקמת המערכת הנ"ל, תמשיך ות"ת לרכוש את שירותי מכון סאלד בהתאם להסכם שנחתם איתו לאחרונה וזאת עד לסיום תקופת ההתקשרות (דהיינו חמש שנים מיום 1.7.2016).