24/08/20

השתתפות ות"ת בתקצוב מערכת לניטור פרסומים – בקשה לעדכון תקציב

בישיבתה ביום 24.8.20 קיבלה ות"ת קיבלה סקירה לגבי התקדמות פרויקט הקמת המערכת הארצית לניטור פרסומים אקדמיים באוניברסיטאות (קריס).

ות"ת רואה חשיבות רבה בהמשך התמיכה התקציבית בפרויקט, אשר יסייע בקידום ושיפור המחקר המדעי בישראל ביחס לעולם ובכלל, וישמש את ות"ת לצרכי מודל התקצוב, מחד, ואת אוניברסיטאות המחקר בישראל בניהול התפוקות האקדמיות של חברי הסגל מאידך.

לפיכך מחליטה ות"ת על המשך תקצוב פרויקט הקמת המערכת הארצית לניטור פרסומים ומעדכנת את השתתפותה במימון המערכת בסכום של 1.2 מיליוני ₪ ועד לסך כולל של 14.8 מיליוני ₪ ל-5 שנים (כ-3 מיליוני ₪ בשנה) כדלקמן:

א.      השתתפות בשיעור של עד 85% בגין תשע המערכות המוסדיות, עלות הרישיונות והשימוש השנתי במערכת וכן בעלויות המערכת המאגדת בשיעור של 100% ועד למקסימום של 14.1 מיליון ₪ ל-5 שנים נוספות (עד 2025), שהם כ-2.8 מיליון ₪ בשנה.

ב.       השתתפות בשיעור של עד 50% בגין הפורטלים המוסדיים במסגרת הוצאות בלתי מתוכננות ועד למקסימום של 760 אלפי ₪ ל-5 שנים נוספות (עד 2025), שהם כ-150 אלפי ₪ בשנה, ובלבד שאלה יונגשו לציבור הרחב (במגבלות סבירות של שמירה על פרטיות החוקרים והמוסד).