15/03/17

השתתפות ישראל בסבב השמיני (2018 – 2019) של הסקר החברתי האירופי Share-Eric

  1. בהמשך להמלצות של הוועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה (ועדת הורן), מחליטה ות"ת לאשר תקצוב הצטרפות ישראל, לגל הקרוב של איסוף הנתונים, במסגרת הסקר החברתי האירופי Share Eric בעלות חד פעמית של 1,000 אלפי ₪ , שצפויה להיפרס על פני השנים תשע"ז-תשע"ט, על פי נתוני התפלגות ההוצאות והמימון שהובאו במסמך.
  2. השתתפות ות"ת תקבע על פי ההוצאות בפועל ולא יותר מהסכום המופיע בסעיף 1 לעיל.
  3. אישור התקצוב מותנה בחתימת סיכום בינמשרדי בין ות"ת והמשרדים השותפים לפרויקט, המעגן את העקרונות, חלוקת תחומי האחריות בין הגופים ומחויבויותיהם להנחת דעת הצוות המקצועי.
  4. במהלך תשע"ט, לקראת הסבב התשיעי, בו תצטרך מדינת ישראל להחליט על המשך חברות או סיום חלקה בתכנית, תקיים ות"ת בחינה מחודשת של השתתפותה בתכנית, לרבות בדיקה של התפוקות המחקריות השונות שמקורן בתשתית, כגון, פרסומים, זכיה במענקי מחקר וכיו"ב, היבטים תפעוליים שונים של התשתית ועוד.