18/06/14

השתתפות ישראל בסקר החברתי האירופי ESS בסטטוס "מדינה אורחת"

 

  1. בהמשך להמלצות הועדה המייעצת לות"ת לנושא תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה, כפי שהוצגו בדיון בות"ת מיום – 26.12.2013 ות"ת מאשרת תקצוב הצטרפות ישראל לגל הקרוב של איסוף הנתונים במסגרת הסקר החברתי האירופי ESSurvey על תקן "מדינה אורחת", בעלות חד פעמית של 2.299 מלש"ח הכוללים דמי השתתפות בתשתית האירופית, עלויות איסוף ועריכת הנתונים בארץ ועלויות ניהול התשתית בארץ בעבור השנים 2014-2015.
  2. בתיאום עם משרד המדע הטכנולוגיה והחלל (להלן "המשרד") הוחלט כי ניהול התכנית, הפיקוח, הבקרה וההערכה שלה וייצוג ישראל בתשתית האירופית ESS יהיו באחריות משרד המדע ומתקציבו. בגין פעילותו בנושא יועבר למשרד באופן חד פעמי סכום של עד- 19 אלש"ח לצורך הכנת המכרז לבחירת הגוף המבצע ובהתאם לביצוע בפועל. מכתב משרד המדע מצורף כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו .
  3. אישור התקצוב מותנה בחתימת סיכום בין-משרדי בין ות"ת והמשרד, המעגן את העקרונות, חלוקת תחומי האחריות בין הגופים ומחויבויותיהם, כמפורט במסמך זה.
  4. לצורך בחינת המשך השתתפות ישראל בESS לאחר הגל הנוכחי, יתבקש המשרד להציג לות"ת הערכה שנתית של הפעילות