01/04/15

התאמות נגישות לבעלי מוגבלויות במוסדות להשכלה גבוהה בתקצוב ות"ת

בהמשך להחלטות קודמות בדבר הקצאת השתתפות ות"ת בהתאמות נגישות לבעלי מוגבלויות במוסדות בשנים תשע"ג ותשע"ד, ובהתאם לנתונים שהוצגו בפני ות"ת בשנה האחרונה,

מחליטה ות"ת בנוגע ליתרת התקציב הרב-שנתי לנגישות כלהלן:

  1. לאשר הקצאת חלקן של המכללות מתוך יתרת התקציב הרב-שנתי כפי שהוצג במסמך, עבור מכללות ששיעור ההשתתפות המצטבר בהם נמוך מ- 33%.
  2. ההקצאה תכלול תוספת בסך כ-1.2 מיליון ש"ח מתוך רזרבה לשדרוג תשתיות הוראה במכללות.
  3. לאור דחיית מועד תחולת התקנות לשנת 2017, ולאור חוסר הבהירות בנוגע לנתונים האחרונים שהוגשו ע"י ור"ה והאוניברסיטאות, מחליטה ות"ת להשהות את ההחלטה לגבי אופן הקצאת התקציב המיועד לאוניברסיטאות עד לקבלת כל ההבהרות הנדרשות מהאוניברסיטאות ועד לדיונים עם משרד האוצר לקראת התכנית הרב-שנתית הבאה.