13/03/19

התאמת תוכנית ות"ת להגדלת מספר הסטודנטים בתחומי ההיטק למודל תקציב האוניברסיטה הפתוחה – מסמך מס' 4469

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בהתאמת תוכנית ות"ת להגדלת מספר הסטודנטים בתחומי ההיטק למודל תקציב האוניברסיטה הפתוחה, זאת בהמשך לתכנית הרב שנתית להגדלת מספר הסטודנטים בתחומי ההייטק כפי שאושרה בות"ת ביום 25.4.2018, מחליטה ות"ת לקבוע מודל תקצוב מתאים לתכנית כך שהיא תכלול גם את האוניברסיטה הפתוחה ולתקצב את הגידול בתכניות המובנות בדומה למודל שנעשה בשאר האוניברסיטאות. מטרת התכנית היא לעודד הגדלת סטודנטים לתואר ראשון בתכניות מובנות, באמצעות תמיכה המיועדת לטובת הנושאים הבאים והעדפתם על פי הסדר הבא: (א) התאמות המתחייבות בתשתיות ההוראה וקליטת סגל כנגזרת מהגידול במספרי הסטודנטים; (ב) מתן מלגות לסטודנטים; (ג) ביסוס תשתית אקדמית ופעולות לצמצום נשירה ובהן: שיעורי עזר, ליווי סטודנטים, תכניות למניעת נשירה, תגבורים, שדרוג תשתיות הוראה; (ד) תכניות לשילוב אוכלוסיות מיוחדות, הגדלת מספר הנשים וכיו"ב, כל זאת תוך שמירה על רמת ההוראה. האוניברסיטה רשאית להשתמש בהקצבה לשימושים האמורים בהתאם לסדרי עדיפויותיה. האוניברסיטה תתוקצב בהתאם לכללים ולנהלים הבאים:

  1. האוניברסיטה תהיה זכאית לתקציב עבור כל גידול בשנה א' של 15 סטודנטים ומעלה לכל הפחות, ביחס לשנה הקודמת.
  2. התקצוב במסגרת רכיב זה יחושב באופן הבא:
    הכפלת הגידול במספר הסטודנטים בתעריף 40 אלפי ₪ ובממוצע של מקדמי הניצולת באוניברסיטאות בתחום מדעי המחשב למשך 3 שנים.
  3. האוניברסיטה תגיש תכנית 4 שנתית (תשע"ט-תשפ"ב) בה תראה את צפי הגידול על פני השנים.
  4. על האוניברסיטה להתחייב שהגידול עליו תוקצבה במסגרת התכנית ישאר גם לאחר סיומה ומספר הסטודנטים למדעי המחשב בתכניות המובנות לא יפחת.
  5. כתנאי לקבלת התקציב בכל סוף שנה, על האוניברסיטה לדווח ולפרט את כל הפעולות שבוצעו להשגת היעדים (פעולות לצמצום נשירה, שילוב אוכלוסיות מיוחדות וכו')
  6. סך התקציב העומד לתכנית הוא 10 מיליון ₪ המבטאים גידול של כ-125 סטודנטים בשנה א' במשך4 שנים.
  7. תקציב זה יועמד מתוך התקציב הרב שנתי לעידוד תחומי ההייטק (סעיף 1.1.4.34).