27/09/17

התגייסות הסגל האקדמי והמנהלי ל"תקווה ישראלית באקדמיה"

בישיבתה ביום 27.9.17 דנה ות"ת בהתנעת התוכנית "תקווה ישראלית באקדמיה".

בהמשך  להחלטת ות"ת מיום 13.11.16 בדבר התנעת "תקווה ישראלית באקדמיה" ותקצוב ממונה "תקווה ישראלית באקדמיה" בכל המוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר שות"ת השתכנעה כי הסגלים האקדמיים והסגלים המנהליים, הם משמעותיים ביותר בכל הקשור ליצירת מרחב מכיל, שוויוני והוגן עבור אוכלוסיות מגוונות במוסדות להשכלה גבוהה, ומהווים מפתח מרכזי לתפקוד נכון של המוסד בקמפוס מגוון, לרבות ליצירת תחושת שייכות לכל הקהלים, מחליטה ות"ת כדלקמן:

להעמיד תקציב ייחודי לטובת הכשרות/השתלמות הסגל המנהלי והסגל האקדמי במוסדות שבתקצוב ות"ת בתחום הכשירות התרבותית, הגיוון והשותפות. הכשרות מעין אלה, ככל שתגובשנה בצורה נכונה ומדויקת עבור המוסד, תוכלנה להעניק לסגלים השונים ידע, מודעות להטיות וכן כלים רלוונטיים, אשר ייטיבו לאורך זמן עם הסטודנטים ועם אנשי הסגל ויאפשרו לאקדמיה לייצר סביבה תרבותית רגישה ומכילה.

 

להלן עקרונות התקצוב למרכיב ההכשרות בתכנית "תקווה ישראלית באקדמיה":

א. ות"ת תעמיד תקציב שנתי בגובה 3,000 אש"ח לטובת הנושא בשנה"ל תשע"ח. בתום שנה"ל תשע"ח יובא הנושא לות"ת לבחינה מחודשת.

ב. מפתח התקצוב הנו לפי 10,000 ₪ לסדנא הכוללת כ-30 אנשי סגל.

ג. בהתאם למתווה כיסוי חברי הסגל, ות"ת תעמיד עד 100,000 ₪ למוסד, עבור 10 סדנאות בשנה, בכפוף לביצוע בפועל.

 

מוסדות אשר ות"ת משתתפת בתקציבם, המעוניינים לקחת חלק בתכנית ההכשרות, נדרשים להגיש לות"ת את עקרונות תכנית ההכשרות/השתלמויות לסגל המנהלי והאקדמי בתחום הכשירות התרבותית, הגיוון והשותפות וזאת בהתאם למפורט להלן:

תכנים:

על התכנים לכלול, בין היתר :

א. מאפיינים, לרבות מאפיינים תרבותיים, של אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית והאוכלוסיות במוסד עצמו.

ב. תכנים העוסקים בהוראה בכיתה מגוונת, לרבות עדכון הסגלים במענים הקיימים במוסד לאוכלוסיות שונות ובפרט, לסטודנטים ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה.

ג. תכנים העוסקים בהתמודדות עם גזענות, פשעי שנאה, הטיות וכדומה.

ד. תכנים העוסקים בסביבה בטוחה ומוגנת

 

קבוצת היעד:

ההכשרות מיועדות לסגל האקדמי ולסגל המנהלי – כל סוג סגל בהתאם לתכנים הרלוונטיים לתפקידו. המוסד יחליט אם נדרשות הכשרות/סדנאות משותפות או נפרדות.

 

עקרונות התכנית:

א. כל מוסד נדרש להציג מתווה לכיסוי חברי הסגל בתוך מספר שנים, בהתאם לגודלו. ראשית, בתשע"ח, תיועדנה ההכשרות לחברי הסגל המועסקים במוסד במשרה מלאה. כמו כן, על המוסדות להציג מתווה עתידי להטמעת ההכשרות במוסד עבור חברי סגל חדשים בכל הדרגים.

ב. מינימום 9 שעות הכשרה לכל איש סגל (לו"ז מרוכז או מפוזר לתהליך לשיקול המוסד, עדיפות לפריסה על פני 4-3 מפגשים במהלך השנה).