26/06/18

התוכנית הרב-שנתית לפיתוח תוכניות חדשות במח"רים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ות"ת מיום 13.6.2018 בדבר התוכנית הרב-שנתית לפתיחת תוכניות חדשות במח"רים. המל"ג מחליטה  לאשר את הגשתן של שמונה התוכניות הבאות, בכפוף לתנאים המופיעים בתזכיר למל"ג מס' 9951:

1. המרכז האקדמי לב:

א.  סיעוד לתואר ראשון במח"ר טל

2. המכללה האקדמית הדסה ירושלים:

א.  כלכלה וחשבונאות לתואר ראשון

ב.  מדעי ההתנהגות לתואר ראשון

ג.   מדעי המעבדה הרפואית לתואר ראשון

3. עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה ירושלים:

א.  הנדסה פרמצבטית לתואר ראשון

4. המרכז האקדמי רופין:

א.  עבודה סוציאלית לתואר ראשון

5. המכללה האקדמית אשקלון:

א.  סיעוד לתואר ראשון

6. מכללת הרצוג מיסודם של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג:

א.  הוראת לימודי אנגלית לתואר ראשון

יתר התוכניות המופיעות בתזכיר למל"ג יובאו לדיון  בוועדת ההיגוי למגזר החרדי.