13/06/18

התוכנית הרב-שנתית לפיתוח תוכניות חדשות במח”רים

ב-13.6.18 דנה ות”ת בתוכנית הרב-שנתית לפיתוח תוכניות חדשות במח”רים. ות”ת ממליצה למל”ג לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4290 לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה לפתיחה במח”רים, לרבות הקריטריונים והנימוקים, כמפורט להלן:

  • תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – ניתן  לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל”ג וות”ת, בכפוף לאישור מל”ג את המלצות ות”ת בנושא.
  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן  – ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל”ג את המלצות ות”ת בנושא.
  • תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף.

 

יחד עם זאת ממליצה ות”ת למל”ג להעביר לקטגוריה “תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן” את:

א.    בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לחרדים לתואר ראשון בתזונה (עד לבדיקת הנושא בשנית);

ב.    בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לחרדים לתואר ראשון בסיעוד (התוכנית בקמפוס האם קיבלה לאחרונה אישור פרסום והרשמה);

ג.     בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לחרדים לתואר ראשון במדעי המחשב (התוכנית בקמפוס האם קיבלה לאחרונה אישור פרסום והרשמה).