16/07/19

התוכנית הרב-שנתית – תוכניות לחרדים – בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסיה החרדית (במבח"ר)

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 31.3.2019 ובהמלצת ות"ת מיום 16.2.2019 בדבר בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית (במבח"ר), וכן בחוות הדעת התכנונית שהובאה בפניה, והיא מחליטה לאשר לאוניברסיטת חיפה להגיש את הבקשה לקיים תוכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית במבח"ר.