30/01/18

התוכנית להוגנות מגדרית

15.1     התוכנית לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת – פנייה למוסדות  ועדכון תעריפים בתכנית מלגות לבתר – דוקטורנטיות מצטיינות

15.2      פנייה למוסדות בעניין התוכנית להוגנות מגדרית

הערה: סעיפים 15.1 ו-15.2 הוצגו ביחד להלן ההחלטה שנתקבלה.

החלטה:

בישיבתה ביום 30.1.18 דנה ות"ת בשני נושאים: א. נוסח הקול הקורא לתכנית הוגנות מגדרית בהשכלה הגבוהה למוסדות המתוקצבים על-ידי ות"ת; ב. בפנייה למוסדות לעדכון תעריפים בתכנית המלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות.  בהמשך לדיון שהתקיים בות"ת ב-3.1.18 בתוכנית לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת לשנים תשע"ח-תשפ"ב. מחליטה ות"ת:

  1. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 3.01.2018, מחליטה ות"ת לאשר את נוסח הקול הקורא לתכנית הוגנות מגדרית בהשכלה הגבוהה למוסדות המתוקצבים על-ידי ות"ת ,. הקול הקורא מצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
  2. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 3.01.2018,בנושא הגדלת סכום המלגה עבור פוסט דוקטורנטיות מצטיינות מסך של 25-15 אלפי דולר לסך של 40-30 אלפי דולר (20 מלגות בשנה), מחליטה ות"ת לאשר את החלוקה הפנימית של תעריפי המלגה בתכנית, בהתאם למצב המשפחתי של המלגאיות, כמפורט להלן:

 

מצב משפחתי גובה המלגה

(אלפי $)

הפרש

(אלפי $)

רווקה 30  
נשואה 33 3
נשואה +1 36 3
נשואה + 2 40 4