23/11/16

התוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה – תקנון ומינוי ועדת היגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה

ות"ת דנה בישיבתה ביום 23.11.16 בתוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה , ומחליטה כי במסגרת התכנית הרב שנתית של ות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב תפעל ות"ת החל משנה"ל תשע"ז להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה וכי התכנית תכוון, בין היתר, להגדלת שיעור הסטודנטים יוצאי הקהילה האתיופית בהשכלה הגבוהה, לצמצום נשירתם ולהגדלת שיעור השתתפותם בתארים מתקדמים ובקרב הסגל האקדמי.

 

בהתאם לכך, ולצורך גיבוש תכנית מקיפה ומפורטת להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, מבקשת ות"ת להסתייע בועדת היגוי אשר תבצע בחינה ומעקב שוטף בכל הנוגע לנגישותה של קהילת יוצאי אתיופיה להשכלה גבוהה במדינת ישראל ותגבש המלצות בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתכנית ולהרחבת הנגישות (להלן: "וועדת ההיגוי").

ועדת ההיגוי תפעל בהתאם לתקנון המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ובהתאם להחלטות ות"ת הרלוונטיות.

א. להלן הרכב ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה:

 גב' פנינה תמנו שאטו- נציגת ציבור אשר תכהן גם כיו"ר זמני עד לאחר מינוי חבר ות"ת

פרופ' שפרה שגיא-    אוניברסיטת בן גוריון וחברת מל"ג

ד"ר חן ליפשיץ-         המכללה האקדמית אשקלון

הרב ד"ר שרון שלום- אוניברסיטת בר אילן

ד"ר ווביט וורקו –     המכללה האקדמית דוד ילין

גב' זיוה מקונן-          נציגת ציבור

מר ג'גאו בימרו-       נציג סטודנטים

…………………-     חבר ות"ת

מרכז וועדת ההיגוי יהיה עובד מינהל מל"ג/ות"ת שימנה מנכ"ל מל"ג/ות"ת.

משקיף חיצוני- נציג מקצועי מטעם מינהל הסטודנטים- משרד הקליטה .

ב. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת היגוי לתכנית ההנגשה ליוצאי אתיופיה כמפורט להלן:

תקנון ועדת ההיגוי להרחבת נגישות מערכת ההשכלה הגבוהה עבור יוצאי אתיופיה

 1. כללי
  • במסגרת התכנית הרב שנתית של ות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב בכוונת ות"ת להפעיל תכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה.
  • מטרת התכנית הינה שילוב יוצאי אתיופיה באופן איכותי ונרחב בהשכלה הגבוהה, הגדלת הייצוג של יוצאי אתיופיה הן בסוגי המוסדות והן בכלל תחומי הלימוד ובכלל רמות התואר לרבות שילוב בסגל האקדמי והמנהלי במוסדות.
  • לשם כך, החליטה ות"ת ביום 23.11.16 להסתייע בועדת היגוי אשר תפקידה יהיה לייעץ לות"ת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית, באמצעות בחינה ומעקב שוטף, בכל הנוגע לנגישותה של קהילת יוצאי אתיופיה להשכלה גבוהה במדינת ישראל תוך גיבוש המלצות בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתכנית ולהרחבת הנגישות, הכל כפי שמפורט להלן.
  • הוועדה תפעל בהתאם להחלטות ות"ת הרלוונטיות.
 2. מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי

2.1 בחינה ומעקב  באופן שוטף  בכל הנוגע לנגישותה של קהילת יוצאי אתיופיה להשכלה הגבוהה.

2.2 לדון ולהמליץ לות"ת (ולמל"ג במקרה הצורך) בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית ולהרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור יוצאי אתיופיה.

2.3 לבחון וללוות באופן שוטף את כלל התוכניות והפעילויות של הות"ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.

2.4 ללוות את התפתחות תכניות המוסדות להנגשת ההשכלה הגבוהה עבור יוצאי אתיופיה, ולהתמודד עם קשיים שיעלו בתהליכי ההתפתחות ובכלל זה:

 • מעקב אחר הגדלת ייצוג יוצאי אתיופיה ומדדי איכות נוספים בנוגע להשתלבותה בהשכלה הגבוהה כגון: נשירה, גרירה, סיום תואר והשתלבות בתארים מתקדמים וסגל.
 • מעקב אחר התפתחות התכניות במוסדות השונים ולהמליץ על צעדים נוספים וללוות את המוסדות בתהליך.
 • לעצב ולהמליץ על יוזמות שונות על מנת להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.
 • אחריות על ביצוע מחקר מקיף שיבדוק את ביצועי התכנית ועמידה ביעדים. המחקר יבוצע כל שלוש שנים.

3. הרכב וועדת ההיגוי

 • וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה ומנציגי ציבור הבקיאים בנושא. הועדה תמנה לא פחות מחמישה חברים (לרבות יו"ר הועדה) ובתוכם לפחות חבר מל"ג/ות"ת אחד מכהן.
 • ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי מרכז הפרויקט בות"ת. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.
 • חברי וועדת ההיגוי ימונו בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת.

4. תקופת כהונה

 • חברי הוועדה והיו"רים ימונו לתקופה של עד 3 (שלוש) שנים עם אפשרות הארכה לעד 3 (שלוש) שנים נוספות בלבד.
 • כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).
 • החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

5. ישיבות וועדת ההיגוי

 • וועדת ההיגוי תתכנס כארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.
 • סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
 • סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
 • חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
 • קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות ארבעה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת או מל"ג את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
 • החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות ומבוססות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
 • במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:
  • הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.
  • לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
 • בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
 • הוועדה תגיש לות"ת דו"ח שנתי, לידיעה, על פעילותה, שיכלול את סיכום ישיבות הוועדה, פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע על סוגיות מיוחדות לרבות שינויים נדרשים בתקנונים וכיוצ"ב.
 • כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.

 

6. מניעת חשש לניגוד עניינים

 • חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
 • בסעיף זה –
  • "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
  • "קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
 • חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:
  • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
  • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור, יו"ר מועצה אקדמית עליונה;
  • דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
  • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
  • בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
 • חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

 

7. שמירה על סודיות

 • חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.