03/01/18

התוכנית לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה

בהמשך להחלטות הקודמות שקיבלו מל"ג/ות"ת בנושא הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה: החלטת ות"ת מיום   1/7/15  והחלטת מל"ג מיום  30/6/15 ובהתבסס על המלצות ועדת פרופ' רות ארנון והמלצות הצוות המקצועי, מחליטה ות"ת לאשר את התכנית לקידום ההוגנות המגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה לשנים תשע"ח-תשפ"ב כדלקמן:

  1. הכפלת גובה התמיכה בפעילות היועצות לנשיאים/ות לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת מ-60/30 אלפי ₪ ל-60/120 אלפי ₪. התמיכה תהיה מותנת בהגשת דיווחים כנדרש, שישקפו את תמונת מצב ההוגנות המגדרית במוסד. יישום החל משנת תשע"ט.
  1. הענקת "פרסי הצטיינות "בתקציב שנתי של עד 1 מיליון ₪ למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת שיקדמו את נושא ההוגנות המגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה, בהתאם למדדי הצלחה שיוגדרו בהמשך בשיתוף עם המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה שליד משרד המדע ומרכז "שוות". לקראת שנה"ל תשע"ט תובא בפני ות"ת הצעה לתכנית מגובשת לעניין מדדי ההצלחה וחלוקת התקציב בין המוסדות.
  1. הוצאת קול קורא למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת שיתמקד בפרויקטים שיציעו מענה הוליסטי להתמודדות עם בעיות כגון יציאה של נשים לפוסט-דוקטורט בחו"ל והחזרתן וקליטתן בארץ .במסגרת זו ימומנו עד שני פרויקטים בשנה (לעומת חמישה פרויקטים שמומנו בתשע"ז) .יישום החל משנת תשע"ח .העלות השנתית לפרויקט הינה 120 אלפי ₪ במשך 3 שנים .
  1. הגדלת סכום המלגה עבור פוסט דוקטורנטיות מצטיינות מ 15-25 אלפי דולר ל 30-40 אלפי דולר החל משנת תשע"ט, 20 מלגות בשנה.
  1. הקצאת תקציב עבור 10 מלגות לדוקטורנטיות בתחומי ההיי-טק החל משנת תשע"ט . גובה המלגה השנתית – 52.2 אלפי ₪ )למשך שלוש שנים, בכפוף ל-matching של המוסד בסך 10 אלפי ₪.
  1. הקצאת תקציב עבור 10 מלגות לתואר שני מחקרי לנשים במקצועות ההיי-טק החל משנת תשע"ט. גובה המלגה השנתית – 41 אלפי ₪ למשך שנתיים.
  1. במהלך שנה"ל תשפ"א תבצע ות"ת הארכת מצב של קידום וייצוג נשים במערכת להשכלה הגבוהה ותבחן את יעילות הצעדים שננקטו בנושא.