30/06/15

התחשבות בסטודנטים בימי חג

בפני המועצה בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) הובאה בקשת התאחדות הסטודנטים בנושא קביעת התאמות לסטודנטים לא יהודים בימי חג ומועד.

בעוד שבפועל בחגים היהודיים המוכרים כימי מנוחה לעובדים, מושבתים ממילא רובם המוחלט של המוסדות להשכלה גבוהה, הרי שבחגים לא יהודיים, אף שהם מוכרים כימי מנוחה לעובדים שאינם יהודים, הלימודים מתקיימים בדרך כלל כסדרם. מכאן שיש מקום לקביעת נהלים מיוחדים בדבר היעדרות, עריכת בחינות והגשת מטלות, אשר יהיה בהם כדי להביא לידי ביטוי מעשי את ההתחשבות בבני כלל הדתות השונות בימי חגם.

לאחר שקיימה דיון בנושא, החליטה המועצה כדלקמן:

  1. 1. המועצה רואה חשיבות רבה בכיבוד חופש הדת של כלל ציבור הסטודנטים במדינת ישראל.
  2. 2. להלן מספר התאמות אשר לדעת המועצה ראוי שיאומצו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ויעוגנו נהליהם:

1)         יום חג אשר הוגדר בחקיקה כאחד מימי מנוחה לעובדים שאינם יהודיים (להלן – יום חג), יוכר כיום מנוחה עבור סטודנט שאינו יהודי (להלן – סטודנט), על פי הפירוט שבנספח.

2)         סטודנט יהיה זכאי להעדר משיעורים בימי חג, והיעדרות זו לא תיחשב במניין ימי ההיעדרות המותרים.

3)         נקבע מועד להגשת מטלה ביום חג, יוכל סטודנט להגישה בסמוך לאחר החג, במועד שייקבע ע"י המוסד.

4)         סטודנט שנעדר מבחינה שנערכה ביום חג, יהיה  זכאי להיבחן במועד נוסף אחר, במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

  1. 3. באשר לימי צום (לבני כל הדתות), סבורה המועצה כי מן הראוי שהמוסדות יקבעו נהלים המתחשבים, ככל הניתן, בסטודנטים הצמים, כגון עריכת בחינות בשעה מוקדמת, קביעת מועד חלופי כאמור בסעיף 2(4) לעיל, וכיוצ"ב.

 

 

 

 

נספח – רשימת חגים

(1) חגי הנוצרים               (2) חגי המוסלמים                                 (3) חגי הדרוזים

חג המולד (שני ימים)        הראשון במוחרם(ראש השנה)                 חג אל-אדחה

ראש השנה                       חג מולד הנביא                                      חג הנביא שועיב (יתרו)

התגלות                            חג אל-פיטר                                                       חג אלח'ידר (אליהו הנביא)

יום ששי לפני פסחא          חג אל-אדחה

יום שני לפסחא

עליה שמימה

יום שני לשבועות