18/07/18

התכניות הבינלאומיות ברפואה

בישיבתה ביום 18.7.18 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים ברפואה –  M.D.        בהמשך לסקירת האגף להערכת איכות בנושא "תהליך ההכרה הבינלאומי בבתי הספר לרפואה בישראל כרקע לנושא הבינלאומיות ברפואה", ובהמשך לסעיף 2 להחלטת ות"ת מיום 22.11.2017 לבחון מחדש את החלטתה בנושא צמצום מספר הסטודנטים הזרים לרפואה בהמשך לדו"ח ועדת אנדורן מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג להשאיר על כנן את התכניות הבינלאומיות הקיימות במתכונתן ובהיקפן (עד 130 סטודנטים לשנתון) לתקופת התכנית הרב שנתית הנוכחית (תשע"ז-תשפ"ב), בכפוף לשמירה על מספרי הסטודנטים הישראלים הקיימים[1], וזאת לאור הנימוקים שלהלן:

  1. נוכח יעדי התכנית הרב שנתית לקידום הבינלאומיות המתמקדת בהגעת סטודנטים בינלאומיים לישראל, יש לאפשר המשך קיומן של תכניות בינלאומיות.
  2. חשיבות התכניות הבינלאומיות ברפואה בקידום תהליך ההכרה הבינלאומית בבתי הספר הישראלים לרפואה.
  3. חשיבותן של התכניות הבינלאומיות בבתי הספר לרפואה ליצירת תשתית וקשרים עבור הבוגרים הישראלים מחוץ לישראל.
  4. היותן של התכניות הבינלאומיות משאב כספי חשוב עבור המוסדות.

[1] אי שמירה על תנאי זה במוסד תביא לבחינת החלטה זו עבורו באופן ספציפי