23/07/14

התנהלות המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל

ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת המל"ג שנתקבלה בישיבתה בתאריך 22.7.14 כדלהלן:

 1. בהחלטת המועצה מאוגוסט 2012 הוארכה ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית אורט בראודה בכרמיאל (להלן: המכללה) לשנתיים ועד ליום 27.8.2014 וזאת על מנת לאפשר למוסד להשלים את תהליך ההפרדה של המוסד מרשת אורט ישראל ולתקן את מסמכי האגד שלו באופן מלא.
 2. סעיף 15 לחוק המל"ג וההנחיות התאגידיות של מל"ג וות"ת הנגזרות ממנו, מחייבים כי תקנון ההתאגדות של מוסד להשכלה גבוהה יבטיח את העצמאות האקדמית והמנהלית שלו, ואי התלות של המוסד בכל גוף אחר, ויאפשר לו לפעול לפי מיטב האינטרסים של המוסד, ללא תלות בגורמים ושיקולים זרים. תקנונה של המכללה האקדמית אורט בראודה לא עומד בהנחיות אלה. כמו כן בפועל קיימת מעורבות משמעותית של רשת אורט ישראל בניהול המוסד באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנחיות מל"ג וות"ת, ופוגע מהותית בהתנהלותו התקינה של המוסד וביכולתו לקיים מוסד עצמאי להשכלה גבוהה.
 3. מאז החלטת המל"ג הנזכרת לעיל ולמרות הידברות שהתקיימה לאחר מכן הבעיות לא תוקנו. לאחרונה נעשה ניסיון נוסף למצוא פתרון לנושא באמצעות החלת החלטת המועצה בעניין המייסדים, אולם התפתחויות בחודשים האחרונים (כגון גילויים נוספים על מעורבות בלתי תקינה של אורט ישראל בניהול המכללה וכן העובדה שהתבררה לפיה אורט ישראל אינה רשומה כמייסדת המכללה (על אף הצהרות רשת אורט ישראל) ואף קיים גוף נוסף הטוען לתואר זה (אורט העולמית)) חייבו לשוב ולעמוד על מילוי הנחיות מל"ג וות"ת באופן מלא ומדוקדק.
 4. בהתאם לכך ובהמשך לדיון שהתקיים בנושא בוועדת החינוך של הכנסת ביום 24.6.2014, במסגרתו נקבע כי יש לשמור שמירה מוחלטת על החופש האקדמי והניהולי של המוסדות ועל רשת אורט ישראל לשחרר את המכללה משליטתה, וכן בהמשך לחיזוק והגיבוי שנתנה הוועדה ליו"ר ות"ת להביא בהקדם לסיום הבעיה וניתוק המכללה מאורט ישראל, התבקשה המכללה במכתב מיום 7.7.2014 להתאים תקנונה להנחיות מל"ג/ ות"ת ולהעביר מתווה פעולה ראשוני ליישום האמור במכתב עד ליום 10.7.2014. המוסד לא העביר התייחסות למכתב זה.
 5. בהמשך לכך קיימה הועדה לפיקוח ואכיפה דיון בנושא ביום 10.7.2014, והחלטתה נשלחה למכללה. במסגרת החלטתה נקבעו התנאים לצורך הבטחת עצמאותה האקדמית והמנהלית של המכללה, וזאת על מנת שניתן יהיה לדון במל"ג בהארכת ההכרה. המכללה התבקשה לדווח למועצה על עמידתה בתנאים האמורים עד ליום 21.7.2014, וזאת על מנת לאפשר למועצה לדון בהארכת ההכרה של המכללה בישיבתה היום 22.7.2014, וטרם פגרת הקיץ. כן הובהר למכללה, כי במידה ולא יבוצע האמור, תסתיים ההכרה הזמנית של המכללה ביום 27.8.2014, על כל המשמעויות האקדמיות והתקציביות הנובעות מכך.
 6. עם זאת, ממועד החלטת הועדה לפיקוח ואכיפה, ממשיכה רשת אורט ישראל, באמצעות מנכ"ל הרשת המשמש כיו"ר חבר הנאמנים של המכללה, להעמיק את שליטתה במוסד ולפעול באופן מופגן כנגד החלטות והנחיות מל"ג/ות"ת.
 7. המל"ג וות"ת רואות בחומרה ומגנות את התנהלותו של יו"ר חבר הנאמנים ומנכ"ל רשת אורט ישראל, אשר במקום לפעול לטובת המכללה האקדמית פועל להעמקת שליטתו במכללה. כך, עד למועד זה טרם סיימו כהונתם חברי מוסדות המנהלים החורגים ממגבלת תקופת הכהונה, לא הוסדרה סוגיית שיעור גורמי החוץ המכהנים במוסדות המכללה, מנכ"ל אורט ישראל ממשיך לכהן כיו"ר האסיפה הכללית, ניגודי העניינים בין אורט ישראל לבין אורט בראודה לא הוסדרו, לא תוקנה רשימת בעלי זכויות החתימה במכללה, לא מונתה ועדת איתור ומינוי בעלי תפקידים במוסדות המנהלים נעשה בהליך לא סדור באמצעות דואר אלקטרוני ללא דיון קודם וללא אפשרות להשמיע דעות או להציע חלופות, ולא הומצאה טיוטת תקנון חדש.
 8. התנהלות זו הביאה לכך שביום 20.7.14 התפטרו ארבעה חברי הוועד המנהל של המכללה שאינם קשורים לרשת אורט ישראל, ובהם אלוף (במיל') יצחק איתן ששימש כמ"מ יו"ר הוועד המנהל ואשר פעל ככל שניתן בניסיון להסדרת הנושא. מנכ"ל רשת אורט ישראל הגדיל לעשות כאשר במכתב מיום 21.7.14 לשר החינוך ניסה לקשור באופן ציני בין המשך כהונתו בתפקידו והנצחת ההתנהלות הלקויה של המכללה עד כה לבין המצב הביטחוני השורר כיום במדינת ישראל.
 9. המל"ג רואה במהלכים האמורים קריאת תיגר על החלטותיה והנחיותיה שנועדו להבטיח עצמאותם של המוסדות האקדמיים, ואשר על פיהן מתנהלים כל המוסדות ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל מלבד המכללה האקדמית אורט בראודה. יתרה מכך, המהלך של מנכ"ל רשת אורט ישראל ממחיש ביתר שאת את הסכנה הגדולה הנשקפת משליטה של גורם חוץ על מוסד אקדמי.
 10. יובהר כי למוסד נותר די זמן כדי לקיים את התנאים הנדרשים, טרם תפוגת ההכרה הזמנית של המכללה ביום 27.8.2014, עם כל המשתמע מכך, ועל כן האחריות על פקיעת ההכרה במידה והדבר לא יקרה עד התאריך האמור נופלת כולה על המוסדות המנהלים של המכללה קרי חבר הנאמנים והוועד המנהל, ועל כל אחד מהחברים בגופים אלה באופן אישי, ובפרט על יו"ר חבר הנאמנים, מנכ"ל רשת אורט ישראל. התפטרותם ביום 20.7.2014 של ארבעה חברי הועד המנהל ממחישה את משמעותה של האחריות האישית.
 11. המל"ג מבקש לפנות למבקר המדינה ולרשם התאגידים על מנת להפעיל סמכותם ולהעמיק בדיקתם בנושא.
 12. המל"ג מבקשת כי החלטתה דלעיל תשלח לכל חברי המוסדות המנהלים של המכללה.