12/01/16

התנהלות הקריה האקדמית אונו אל מול ועדת הערכת האיכות של תוכניות הלימודים במשפטים במסגרות החרדיות

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנושא התנהלות הקריה האקדמית אונו אל מול הוועדה להערכת איכות לימודי המשפטים במסגרות החרדיות , והחליטה כלהלן:

א.         המועצה להשכלה גבוהה רואה בחומרה רבה כל אמירה אישית של נציגי מוסד כנגד ועדה או מי מחבריה אשר מונו על ידי המל"ג ופועלת מטעמו.

ב.         על המוסדות לקיים שיתוף פעולה מלא עם ועדות הפועלות מטעם המל"ג, לספק כל מידע מקצועי רלוונטי הנדרש על ידן ולהתנהל מולן באופן מקצועי ומכבד. כל השגה או טענה כלפי הוועדה (הרכבה, הליך מינויה, התנהלותה וכו') ניתן להפנות למועצה להשכלה גבוהה מבעוד מועד ומוקדם ככל הניתן.

ג.          התנהלות נציג הקריה האקדמית אונו אל מול הוועדה להערכת איכות לימודי המשפטים במסגרות החרדיות, חרגה מזו המקובלת והמצופה אל מול ועדות הפועלות מטעם  המל"ג. התנהלות דומה ואי שיתוף פעולה עם ועדות בעתיד, יגרור נקיטת אמצעים אל מול המוסד.