13/11/18

התקנת תקנות זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים (הוראות לשילוב אנשים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים), התשע"ח-2017

בהמשך להצעת תקנות זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים (הוראות לשילוב אנשים עם לקות למידה בלימודים במוסדות על-תיכוניים), התשע"ח – 2017, ולחובת ההיוועצות בהתקנתן עם המועצה להשכלה גבוהה, ובהמשך להמלצת ות"ת בישיבתה מיום 31.10.18,  בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) מחליטה המל"ג, בהתייחס למוסדות על תיכוניים כהגדרתם בסעיף 1 (1) – (4), 1(5),  לבקש לערוך בתקנות את ההתאמות כדלקמן:

א.         על מנת להבטיח כי הסיוע המוענק לסטודנט הוא מיטבי ויעיל, ועדת ההתאמות תוכל לדרוש את השתתפות הסטודנט בסיוע מותאם שיוכן עבורו ע"י מרכז התמיכה. לצורך כך, וועדת ההתאמות תקבל ממרכז התמיכה את כל המידע הנדרש עבורה לצורך קבלת החלטה כאמור. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הסטודנט לעשות אבחון מוכר חוזר בתום תוכנית הסיוע.

ב.         קודם לדיון בהתאמות בדרכי היבחנות, וועדת ההתאמות תוודא כי אין בהתאמות כדי לפגוע ברכישת ידע והבנה במקצוע בו מבוקשת התאמת ההיבחנות.

ג.          לצרכי אחידות ויעילות, מוסד להשכלה גבוהה יוכל להתקשר עם מאבחנים מוכרים מסוימים לצורך רכישת שירותי אבחון מוכר לסטודנטים במוסד, ולקבוע כי רק אבחונים כאמור יוכרו על ידו.

ד.         מוסד להשכלה גבוהה יכיר באבחון מוכר, שנערך על ידי מאבחן מוכר, ושהוכר על ידי מוסד אחר להשכלה גבוהה, במקרה של מעבר סטודנט ממוסד להשכלה גבוהה אחד לאחר במהלך לימודים או לצורך קבלה לתואר מתקדם או במסגרת הליך קבלה למוסד להשכלה גבוהה.

ה.         דברי ההסבר לתקנות יכללו הערכה סטטיסטית רלוונטית בהתאם למצב הקיים בו שיעור הזכאים להתאמות עומד על  10-12% מהסטודנטים במוסד.

ו.          בנוסף, הואיל והחוק מחייב התקנתן של תקנות לצורך הסדרת העיסוק באבחון לקויות למידה והכרה בכלי אבחון, והואיל ותקנות אלה מסדירות את הזכויות הנגזרות מאבחון כאמור, יש לערוך בחינה, לרבות משפטית, בהתייחס לאפשרות כניסתן לתוקף של תקנות אלה טרם התקנת התקנות לעניין אבחון מוכר ומאבחן מוכר, לרבות לענין הוראת מעבר.

ז.          כמו כן, הואיל ואומדן העלות הנורמטיבית לסטודנט עם לקות למידה במוסדות שבתקצוב ות"ת הנו 1,545 ₪ וסך עלות יישום התקנות במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת, בהתבסס על כ 24,000 סטודנטים לקויי למידה, המהווים כ 10% מסך הסטודנטים לתואר ראשון ושני במוסדות אלה,  מוערך בכ- 38,230 אש"ח והואיל ומימון עלות יישום התקנות במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת ייעשה ע"י המוסדות ממקורותיהם ובסיוע ות"ת – מבחינה תקציבית – יש לפעול כדלקמן:

  1. לפנות למשרד האוצר לקבלת תקציב ייעודי תוספתי לנושא בנוסף למשאבים הקיימים כיום בות"ת בסך כ- 6,500 אש"ח.
  2. בשל הסוגיה התקציבית והיעדר מקור מימון ע"י ות"ת בשלב הנוכחי, לבקש תחולה הדרגתית של התקנות.